การจัดเก็บวัสดุตีพิมพ์ประเภทอื่น ๆ  մѧ

การจัดเก็บวารสาร

ห้องสมุดจะแยกวารสารฉบับปัจจุบันและฉบับล่วงเวลาออกจากกันและจัดเก็บ ดังนี้

  1. วารสารฉบับปัจจุบัน  คือวารสารฉบับใหม่ล่าสุดที่ห้องสมุดได้รับ ห้องสมุดจะวางให้บริการบนชั้นเอียงจัดเรียงตามลำดับอักษรของชื่อวารสาร จากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง มีป้ายชื่อวารสารติดไว้ที่ชั้นวางวารสารเพื่อสะดวกในการจัดเก็บเข้าที่
  2. วารสารฉบับล่วงเวลา ห้องสมุดจะแยกวารสารฉบับล่วงเวลาออกจากวารสารฉบับปัจจุบัน โดยจัดเก็บไว้ในกล่อง หรือวางบนชั้นวารสารเก่า เรียงตามลำดับอักษรของชื่อวารสาร สำหรับวารสารทางวิชาการจะรวบรวมเพื่อรอการเย็บเล่มเมื่อครบปี ห้องสมุดบางแห่งอาจจัดเก็บวารสารล่วงเวลาให้บริการแบบชั้นปิด กล่าวคือ เมื่อผู้ใช้ต้องการวารสารฉบับใดต้องแจ้งเจ้าหน้าที่

การจัดเก็บหนังสือพิมพ์
ห้องสมุดจะนำหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบันใส่ไม้หนีบและวางไว้บนที่วางหนังสือพิมพ์ และเปลี่ยนฉบับใหม่ทุกวัน ที่วางหนังสือพิมพ์จะมีเฉพาะหนังสือพิมพ์ฉบับวันนี้ และฉบับเมื่อวาน ส่วนฉบับล่วงเวลาหลายๆ วัน ห้องสมุดจะจัดแยกไว้ต่างหาก เพื่อให้บริการและคัดเลือกบทความที่ดีไว้ทำกฤตภาค

การจัดเก็บจุลสาร

ห้องสมุดจัดเก็บจุลสาร ดังนี้
1. กำหนดหัวเรื่องให้แก่จุลสารแต่ละฉบับแล้วจัดใส่แฟ้ม แฟ้มละ 1 หัวเรื่อง โดยให้หัวเรื่องของจุลสารกำกับไว้ที่แฟ้มด้วย
2. จัดเรียงแฟ้มตามลำดับอักษรของหัวเรื่องตามแบบพจนานุกรม (ก-ฮ) ไว้ในตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก และที่หน้าลิ้นชักแฟ้มจุลสาร จะมีตัวอักษรตัวแรกของหัวเรื่องระบุให้ทราบว่าในลิ้นชักนั้นๆ มีหัวเรื่องอักษรอะไรบ้าง เช่น ก-ฉ , ช-ต , ถ-ป, ผ-ย ,และ ร-ฮ เป็นต้น เพื่อความสะดวกในการค้นหา

การจัดเก็บกฤตภาค

กฤตภาคมีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษอ่อน เพื่อความคงทนจึงผนึกในกระดาษค่อนข้างแข็ง ให้หัวเรื่องแลัวจัดใส่แฟ้ม โดยจัดเก็บกฤตภาคที่มีหัวเรื่องเดียวกันไว้ในแฟ้มเดียวกัน เขียนหัวเรื่องไว้บนแฟ้ม ฟ้มละ 1 วเรื่อง แล้วจัดเรียงแฟ้มไว้ตามลำดับหัวเรื่องในตู้เอกสาร 4 鹪ѡ เช่นเดียวกับการจัดเก็บจุลสาร เพื่อความสะดวกในการค้นหา
 
 

 

previous ͹˹???????????????next Ѵ
main menu Ѻѡ