ทรัพยากรสารสนเทศต่างชนิดกันย่อมใช้วิธีการจัดเก็บแตกต่างกัน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการให้บริการและการจัดเก็บของเจ้าหน้าที่  การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศประเภทอื่นๆ ที่แตกต่างจากระบบการจัดเก็บหนังสือในห้องสมุด มีดังนี้

  • การจัดเก็บวัสดุตีพิมพ์ประเภทอื่นๆ  แบ่งออกเป็น
    - การจัดเก็บวารสาร
    - การจัดเก็บหนังสือพิมพ์
    - การจัดเก็บจุลสาร
    - การจัดเก็บกฤตภาค
  • การจัดเก็บโสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส
 

 

previous ก่อนหน้า???????????????next ถัดไป
main menu กลับสู่เมนูหลัก