เลขเรียกหนังสือ (Call number) คือ สัญลักษณ์ที่ห้องสมุดกำหนดขึ้นสำหรับหนังสือแต่ละเล่มโดยเฉพาะ ซึ่งจะไม่ซ้ำกัน เพื่อบอกตำแหน่งที่อยู่ของหนังสือเล่มนั้นในห้องสมุด ทำให้สะดวกในการจัดเก็บหนังสือขึ้นชั้น และสะดวกในการค้นหา

เลขเรียกหนังสือจะปรากฏอยู่ที่สันหนังสือแต่ละเล่ม และปรากฏที่ผลการสืบค้นเมื่อใช้ฐานข้อมูลหนังสือของห้องสมุด

 

ส่วนประกอบของเลขเรียกหนังสือ

เลขเรียกหนังสือประกอบด้วย

  1. เลขหมู่หนังสือ
  2. อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง
  3. อักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง

ตัวอย่าง หนังสือเรื่อง การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด แต่งโดย รศ.ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ มีเลขเรียกหนังสือคือ

025.5 คือ เลขหมู่หนังสือ แทน การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด

ธ คือ อักษรตัวแรกของผู้แต่ง ธาดาศักดิ์

ก คือ อักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด

yes
no
 
 

การกำหนดสัญลักษณ์แทนเลขหมู่หนังสือบางประเภท

หนังสือบางประเภทที่ผู้อ่านมิได้ให้ความสำคัญที่เนื้อหาสาระทางวิชาการ แต่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการใช้ถ้อยคำ ลีลาการเขียน ภาษาที่ใช้ และวิธีการดำเนินเรื่อง เพื่อให้ความสะดวกรวดเร็วในการจัดหมวดหมู่หนังสือ ห้องสมุดนิยมกำหนดสัญลักษณ์โดยใช้ตัวอักษรแทนการให้เลขหมู่หนังสือ ดังนี้

ตัวอย่าง
นวนิยายภาษาไทย เรื่อง จดหมายจากเมืองไทย โดย โบตั๋น เลขเรียกหนังสือ คือ

รวมเรื่องสั้นภาษาไทย เรื่อง ทางชนะ โดย ชาติ กอบจิตติ เลขเรียกหนังสือ คือ

 

หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนภาษาไทย เรื่อง จดหมายถึงลูก โดย นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ เลขเรียกหนังสือ คือ

หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนภาษาต่างประเทศ เรื่อง Mother goose โดย Aurelins Battaglia เลขเรียกหนังสือ คือ

สัญลักษณ์อื่นๆ ตามลักษณะหนังสือ

ห้องสมุดอาจใช้อักษรย่อบนและใต้เลขเรียกหนังสือ  ดังนี้

1. สัญลักษณ์ที่อยู่บนเลขเรียกหนังสือ ใช้จัดหนังสือที่มีการจัดพิมพ์พิเศษและต้องการแยกเป็นสัดส่วนต่างหาก ได้แก่

หนังสืออ้างอิงภาษาไทย 

ใช้  อ   ย่อมาจาก อ้างอิง

หนังสืออ้างอิงภาษาต่างประเทศ    

ใช้  R ย่อมาจาก Reference book

หนังสือคู่มือ   

ใช้  ย่อมาจาก คู่มือ

หนังสือแบบเรียน 

ใช้  บ  ย่อมาจาก แบบเรียน
สัญลักษณ์ดังกล่าวระบุไว้เหนือเลขเรียกหนังสือ  เช่น

2. อักษรย่อ ล. (เล่มที่)  สำหรับหนังสือภาษาไทย และ v. (volume) สำหรับหนังสือภาษาต่างประเทศ ใช้ในกรณีหนังสือหลายเล่มในชุดเดียวกัน หรือหนังสือนั้นมีหลายเล่มจบ ใช้เลขลำดับเล่มที่ไว้ใต้เลขเรียกหนังสือ เช่น

3. อักษรย่อ ฉ. (ฉบับที่) สำหรับหนังสือภาษาไทย  และใช้ c. (copy) สำหรับหนังสือภาษาต่างประเทศ ใช้ในกรณีหนังสือเรื่องเดียวกัน และผู้แต่งคนเดียวกัน ซ้ำกันหลายเล่ม ใช้เลขลำดับฉบับที่ไว้ใต้เลขเรียกหนังสือ จะใช้ตั้งแต่ ฉ.2 หรือ c.2 ขึ้นไปเท่านั้น  เช่น

 
practicecallnumber
 

 

previous ก่อนหน้า???????????????next ถัดไป
main menu กลับสู่เมนูหลัก