หนังสือเป็นทรัพยากรสารสนเทศหลักที่มีอยู่ในห้องสมุดทั่วไป เป็นที่ยอมรับว่ามีคุณค่าทางด้านความรู้และวิชาการมาโดยตลอด ในปัจจุบันหนังสือมีปริมาณมากกว่าทรัพยากรสารสนเทศชนิดอื่นๆ เมื่อมีปริมาณมากจึงจำเป็นที่จะต้องมีระบบการจัดเก็บที่ดี เพื่อให้สะดวกแก่การทำงานของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและสะดวกแก่การค้นหาของผู้ใช้

ความหมายของการจัดหมู่หนังสือ

การจัดหมู่หนังสือ (Book Classification) หมายถึง การจัดจำแนกประเภทหนังสือออกตามเนื้อหา โดยหนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกันจัดไว้ด้วยกัน และหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน หรือสัมพันธ์กัน จัดไว้ในหมวดหมู่ใกล้เคียงกัน แล้วกำหนดสัญลักษณ์ใช้แทนเนื้อหานั้น ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและค้นหาหนังสือ
ความสำคัญของการจัดหมู่หนังสือ
ห้องสมุดแต่ละแห่งจะจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศไว้เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องใช้ระบบและวิธีการต่างๆ ในการจัดเก็บและนำเสนอทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นและเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ประโยชน์ของการจัดหมู่หนังสือ
  1. หนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกัน สัมพันธ์กันหรือคล้ายคลึงกันจะอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน
  2. ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาหนังสือได้สะดวก รวดเร็ว และสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บหนังสือเข้าชั้นอย่างเป็นระบบ และมีระเบียบ
  3. เพื่อให้ทราบว่า หนังสือแต่ละสาขาวิชามีมากพอสำหรับผู้ใช้หรือไม่ เพื่อจะได้จัดหาเพิ่มเติมเข้าห้องสมุดเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้
ระบบการจัดหมู่หนังสือ

ระบบการจัดหมู่หนังสือในห้องสมุดโรงเรียน ใช้การจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้

 

yes no
 
previous ก่อนหน้า???????????????next ถัดไป