ความหมายของการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
หมายถึง การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ให้เป็นระบบเดียวกัน โดยยึดเนื้อหาสาระเป็นสำคัญ คือ เนื้อหาเดียวกันจะจัดเอาไว้ด้วยกัน และเนื้อหาใกล้เคียงกันจะอยู่ใกล้กัน แล้วให้สัญลักษณ์แทนเนื้อหา ซึ่งอาจเป็นตัวเลข ตัวอักษร หรือทั้งตัวเลขและตัวอักษรผสมกัน
ประโยชน์ของการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศอย่างเป็นระบบมีประโยชน์ ดังนี้

1. ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้สะดวก รวดเร็ว
2. ช่วยให้ผู้ใช้ได้มีโอกาสเลือกสารสนเทศ เนื้อเรื่องที่ต้องการได้จากทรัพยากรสารสนเทศหลายๆเล่ม และหลายแหล่ง
3. ช่วยให้ผู้ใช้ได้พบเห็นทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ ในสาขาเดียวกันที่ห้องสมุดนั้นมีอยู่
4. ช่วยให้ผู้ใช้สามารถศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวโยงต่อเนื่องกันได้สะดวก เพราะทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันจะอยู่ใกล้กัน
5. ช่วยให้ทราบว่าห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศแต่ละสาขาวิชามากน้อยเท่าใด

ในการศึกษาวิชาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาค้นคว้านี้ จะแบ่งลักษณะการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศออกเป็น 2 ประเภทคือ
- ระบบการจัดหมู่หนังสือ 
- การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศประเภทอื่นๆ

 
previous ก่อนหน้า???????????????next ถัดไป
main menu กลับสู่เมนูหลัก