ความหมายของทรัพยากรสารสนเทศ

ทรัพยากรสารสนเทศ (Information resources) หมายถึง สื่อหรือวัสดุที่ใช้บันทึกสารสนเทศต่างๆ ได้แก่ ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริงและความคิดต่างๆ อาจเรียกว่าวัสดุสารสนเทศ (Information materials)

ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ จำแนกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

  • วัสดุตีพิมพ์ (Printed materails)
  • วัสดุไม่ตีพิมพ์ (Nonprint materials)
  • สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic media)

 

 

previous ก่อนหน้า???????????????next ถัดไป
main menu กลับสู่เมนูหลัก