แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง ทรัพยากรสารสนเทศ
รายวิชา ก
30901 ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาค้นคว้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


คลิกตัวเลือกที่เห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว


ข้อที่ 1) ทรัพยากรสารสนเทศหมายถึงอะไร
   ก. ความรู้ ข้อมูล
   ข. ข่าวสาร ข้อเท็จจริง
   ค. สื่อหรือวัสดุที่ใช้บันทึกสารสนเทศต่าง ๆ
   ง. ความคิดที่จัดพิมพ์หรือเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ

ข้อที่ 2) ข้อใดแบ่งประเภทของทรัพยากรสารสนเทศได้ถูกต้อง
   ก. วัสดุสังเคราะห์ วัสดุตีพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์
   ข. วัสดุตีพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
   ค. วัสดุสังเคราะห์ วัสดุตีพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิสก์
   ง. วัสดุไม่ตีพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วัสดุสังเคราะห์

ข้อที่ 3) ทรัพยากรสารสนเทศข้อใดเป็นวัสดุตีพิมพ์
   ก. ซีดีรอม
   ข. วิดีทัศน์
   ค. กฤตภาค
   ง. แถบบันทึกเสียง

ข้อที่ 4) หนังสือ แบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้
   ก. หนังสือนวนิยายและเรื่องสั้น
   ข. หนังสือคู่มือและหนังสือแบบเรียน
   ค. หนังสืออ้างอิงและหนังสือแบบเรียน
   ง. หนังสือสารคดีและหนังสือบันเทิงคดี

ข้อที่ 5) หนังสือสารคดีหมายถึงอะไร
   ก. หนังสือที่ใช้อ่านประกอบในรายวิชาต่างๆ
   ข. หนังสือที่เขียนขึ้น เพื่อให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่าน
   ค. หนังสือที่เขียนขึ้นตามเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร
   ง. เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เฉพาะทาง ซึ่งอาจเป็นความรู้พื้นฐานของสาขาวิชา หรือความรู้ทั่วไป

ข้อที่ 6) วัสดุไม่ตีพิมพ์หมายถึงข้อใด
   ก. วัสดุที่จัดเก็บข้อมูลได้ในปริมาณสูง
   ข. วัสดุที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
   ค. วัสดุที่เก็บสารสนเทศในรูปของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์
   ง. วัสดุที่ต้องใช้กับอุปกรณ์พิเศษเพื่อสามารถฟังและ/หรือมองเห็นภาพได้

ข้อที่ 7) ข้อใดเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
   ก. จุลสาร
   ข. วารสาร
   ค. กฤตภาค
   ง. บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ข้อที่ 8) หนังสืออ้างอิงมีลักษณะสำคัญที่แตกต่างจากหนังสือประเภทอื่นๆอย่างไร
   ก. เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ
   ข. มีสารบัญและดัชนีช่วยค้น
   ค. ให้ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น
   ง. เป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้ทุกสาขาวิชา

ข้อที่ 9) ข้อใดเป็นลักษณะของหนังสือบันเทิงคดี
   ก. จัดพิมพ์อย่างต่อเนื่อง
   ข. เขียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาต่างๆ
   ค. เป็นหนังสืออ่านประกอบการเรียนวิชาต่างๆ
   ง. ให้ความบันเทิงและความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านเป็นหลัก

ข้อที่ 10) หนังสือที่มีเนื้อหาง่ายๆ หรือเป็นหนังสือภาพการ์ตูน ให้ความรู้คติสอนใจ คือหนังสือในข้อใด
   ก. จุลสาร
   ข. เรื่องสั้น
   ค. นวนิยาย
   ง. หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน

ข้อที่ 11) สิ่งพิมพ์ที่เป็นเรื่องใหม่ๆ ไม่เกิน 60 หน้า พิมพ์แจกเป็นอภินันทนาการ คือข้อใด
   ก. จุลสาร
   ข. วารสาร
   ค. กฤตภาค
   ง. หนังสือพิมพ์

ข้อที่ 12) ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
   ก. กฤตภาคเป็นสิ่งพิมพ์ที่ห้องสมุดจัดทำขึ้น
   ข. วารสารที่ให้ความเพลิดเพลินเรียกว่าจุลสาร
   ค. ซีดีรอมเป็นเรื่องใหม่ๆที่ยังไม่มีการจัดพิมพ์เป็นหนังสือ
   ง. หนังสือพิมพ์เสนอเฉพาะเรื่องทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเท่านั้น

ข้อที่ 13) วัสดุสามมิติที่ทำขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของของจริง เรียกว่าอะไร
   ก. แผนที่
   ข. ลูกโลก
   ค. หุ่นจำลอง
   ง. ของตัวอย่าง

ข้อที่ 14) ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทใดที่ต้องมีเครื่องแปลงสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์เป็นสัญญาณภาพและเสียง
   ก. สไลด์
   ข. ภาพยนตร์
   ค. เทปบันทึกภาพ
   ง. สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อที่ 15) ข้อใดบอกความหมายของการจัดหมู่หนังสือได้ถูกต้อง
   ก. การจัดหนังสือโดยคำนึงถึงผู้ใช้บริการ
   ข. การจัดหนังสือเพื่อความสะดวกในการค้นคว้า
   ค. การจัดหนังสือที่มีรูปเล่มและขนาดใกล้เคียงกันไว้ด้วยกัน
   ง. การจัดหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันหรือสัมพันธ์กันไว้ด้วยกัน

ข้อที่ 16) การจัดหมู่หนังสือในห้องสมุดมีประโยชน์ต่อผู้ใช้อย่างไร
   ก. ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้บริการ
   ข. เพื่อความเป็นระเบียบและสวยงาม
   ค. เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้ในการยืมหนังสือ
   ง. ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาหนังสือได้สะดวก รวดเร็ว

ข้อที่ 17) การจัดเรียงหนังสือบนชั้นหมายถึงอะไร
   ก. การแยกหนังสือบันเทิงคดีออกจากหนังสือสารคดี
   ข. การแยกเก็บระหว่างหนังสือภาษาไทยกับหนังสือภาษาต่างประเทศ
   ค. การจัดเก็บหนังสือในระบบชั้นเปิดเพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาได้สะดวก
   ง. การจัดเก็บหนังสือบนชั้นให้ถูกต้องตามหมวดหมู่และตามหลักการจัดเรียงหนังสือบนชั้น

ข้อที่ 18) ประโยชน์ในการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดคือข้อใด
   ก. เพื่อแยกขนาดของหนังสือ
   ข. เพื่อทราบว่ามีหนังสือเล่มใดหายไปบ้าง
   ค. หยิบใช้ได้ง่ายโดยไม่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หยิบให้
   ง. ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้สะดวก รวดเร็ว

ข้อที่ 19) สัญลักษณ์ที่ใช้แทนเนื้อหาในการจัดหมู่หนังสือ ระบบทศนิยมของดิวอี้ คืออะไร
   ก. ตัวอักษร
   ข. จุดทศนิยม
   ค. ตัวเลขอารบิก
   ง. ตัวอักษรและตัวเลข

ข้อที่ 20) เลขเรียกหนังสือมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
   ก. เลขหมู่หนังสือ อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง อักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง
   ข. เลขหมู่หนังสือ อักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง อักษรตัวแรกของนามสกุลผู้แต่ง
   ค. เลขหมู่หนังสือ อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง อักษรตัวแรกของนามสกุลผู้แต่ง
   ง. อักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง อักษรตัวแรกของนามสกุลผู้แต่ง

ข้อที่ 21) ข้อใดเป็นสัญลักษณ์ที่ห้องสมุดกำหนดขึ้นเพื่อแทนเลขหมู่หนังสือ
   ก. ร แทน หนังสือเรื่องสั้น
   ข. น แทน หนังสือนวนิยาย
   ค. ย แทน หนังสือนวนิยายแปล
   ง. ด แทน หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน

ข้อที่ 22) ห้องสมุดมีวิธีการจัดเก็บวารสารฉบับปัจจุบันอย่างไร
   ก. จัดเรียงตามลำดับอักษรของชื่อวารสาร
   ข. จัดเก็บไว้ในกล่องเรียงตามลำดับอักษรของชื่อวารสาร
   ค. จัดเรียงตามลำดับชื่อผู้รับผิดชอบในการจัดพิมพ์วารสาร
   ง. จัดเรียงในตู้หนังสือทั่วไปเรียงตามลำดับอักษรของชื่อวารสาร

ข้อที่ 23) การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในข้อใดที่จัดเก็บเหมือนกัน
   ก. จุลสารและวารสาร
   ข. จุลสารและกฤตภาค
   ค. วารสารและกฤตภาค
   ง. หนังสือพิมพ์และกฤตภาค

ข้อที่ 24) การจัดเก็บจุลสารในข้อใด่ถูกต้องที่สุด
   ก. เก็บไว้ในชั้นหนังสือ
   ข. จัดจุลสารใส่แฟ้มๆละ 1 ฉบับ
   ค. ใส่กล่องวางตามชื่อเรื่องไว้กับชั้นวารสาร
   ง. จัดใส่แฟ้มเรียงตามลำดับอักษรของหัวเรื่องเก็บไว้ในตู้เอกสาร 6 ลิ้นชัก

ข้อที่ 25) วิธีจัดเก็บโสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องคือข้อใด
   ก. จัดเก็บรวมกับหนังสือ
   ข. จัดเรียงตามลำดับอักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง
   ค. จัดเรียงตามลำดับเลขทะเบียนของสื่อแต่ละประเภท
   ง. จัดเรียงตามลำดับอักษรตัวแรกของผู้รับผิดชอบในการผลิต

ข้อที่ 26) ข้อใดเป็นการจัดเก็บหนังสือพิมพ์เพื่อสะดวกในการให้บริการต่อผู้ใช้
   ก. จัดวางให้บริการบนโต๊ะอ่านหนังสือเพื่อความสะดวกในการใช้
   ข. จัดเก็บหนังสือพิมพ์ไว้บนชั้นวารสารชนิดเอียงเพื่อมองเห็นได้ง่าย
   ค. จัดเก็บในระบบชั้นปิดเมื่อผู้ใช้ต้องการฉบับใดต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่
   ง. นำหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบันใส่ไม้หนีบแล้ววางไว้บนที่วางหนังสือพิมพ์

ข้อที่ 27) การจัดเรียงคอมแพ็คดิสก์ในข้อใดถูกต้อง
   ก.
   ข.
   ค.
   ง.

ข้อที่ 28) หนังสือเรื่อง "พระอภัยมณี" ควรจะอยู่ในหมวดใด
   ก. หมวด 200 ศาสนา
   ข. หมวด 800 วรรณคดี
   ค. หมวด 500 เทคโนโลยี
   ง. หมวด 300 สังคมศาสตร ์

ข้อที่ 29) เลขเรียกหนังสือนวนิยาย เรื่อง จดหมายจากเมืองไทย แต่งโดย โบตั๋น คือข้อใด
   ก.
   ข.
   ค.
   ง.

ข้อที่ 30) การจัดเรียงหนังสือบนชั้นจัดเรียงตามข้อใด ไม่ถูกต้อง
   ก. เรียงตามเลขหมู่หนังสือ
   ข. เรียงตามอักษรของชื่อผู้แต่ง
   ค. เรียงตามลำดับชื่อเรื่องของหนังสือ
   ง. เรียงตามลำดับเลขเรียกหนังสือจากเลขหมู่น้อยไปหาเลขหมู่มาก

previous ก่อนหน้า กลับสู่เมนูหลักnext ถัดไป