ชื่อ นามสกุล  นางมะลิวัลย์  จันทกนกากร

ตำแหน่ง       ครู     วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ

สถานที่ทำงาน  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่  115 ซอยนวมินทร์ 163 ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

ภูมิลำเนา  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุร
การศึกษา 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

e-mail : maliwan_chanta@hotmail.com

 

previous ก่อนหน้าmain menu กลับสู่เมนูหลัก