การค้นคว้าและการเขียนรายงาน.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
        คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  2550.

คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์.  สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า. 
        ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.  2550

คณาจารย์สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์.  การทำรายงานการค้นคว้า. 
         พิมพ์ครั้งที่ 2.  มหาสารคาม : คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  2548.

ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์. การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด.  กรุงเทพฯ : บิสซิเนสเวิลด์.  2548.

น้ำทิพย์  วิภาวิน. การใช้ห้องสมุดยุคใหม่.  พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ : เอสอาร์ พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์.  2548.

อาภากร ธาตุโลหะ. ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า.  ชลบุรี : พี.เค.กราฟฟิคพริ้นต์.  2547.
อำไพวรรณ ทัพเป็นไทย. การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.  2549.
เอกสารประกอบการเรียนวิชาสารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.  ม.ป.ป.
เอื้อมพร ทัศนประสิทธิผล. สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.  2542.
previous ก่อนหน้า???????????????next ถัดไป
main menu กลับสู่เมนูหลัก