การจัดเก็บโสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทโสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดจะจัดเก็บแยกต่างหากจากหนังสือ โดยจัดเรียงตามลำดับเลขทะเบียนของสื่อแต่ละประเภท โดยใช้อักษรย่อและเลขทะเบียนเป็นสัญลักษณ์ แทนสื่อแต่ละชิ้น และจัดเรียงตามลำดับเลขทะเบียน จากน้อยไปหามาก ถ้าผู้ใช้ต้องการสารสนเทศ จากทรัพยากรสารสนเทศเหล่านี้จะต้องใช้เครื่องมือช่วยค้น จากรายการโสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วแจ้งความจำนงกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ว่าต้องการสื่อชนิดใด โดยบอกอักษรย่อและเลขทะเบียนของสื่อนั้น ๆ
การกำหนดสัญลักษณ์ขึ้นแทนประเภทของโสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยทั่วไปมีดังนี้
ลักษณะ(อักษรย่อ)
ประเภทของสื่อ
ตัวอย่างการใช้
CD
คอมแพ็กดิสก์ (Compact disc)
CD 019
CDM
แผ่นมัลติมีเดีย (Compact disc multimedia)
CDM 123
DISK
แผ่นบันทึก (Diskette)
DISK 038
DVD
แผ่นดิจิตอล (Digital video disc)
DVD 074
M
แผนที่ (Map)
M 005
PIC
รูปภาพ (Picture)
PIC 119
SL
ภาพนิ่ง (Slide)
SL 017
TC
แถบบันทึกเสียง (Tape Cassette)
TC 159
VC
แถบวิดีทัศน์ (Video Cassette)
VC 089
VCD
แผ่นวิดีทัศน์ (Video Compact disc)
VCD 042

 

ตัวอย่าง การจัดเรียงคอมแพ็กดิสก์และแผ่นวิดีทัศน์ (เรียงตามลำดับเลขทะเบียน)
หลักในการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด

การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศชนิดใดก็ตาม ห้องสมุดจะยึดหลัก 2 ประการ คือ

  1. มีระเบียบให้ดูสวยงาม เรียบร้อย
  2. มีระบบ เพื่อสามารถใช้ค้นคว้าได้สะดวกรวดเร็ว
 
??????????????????????????????????????????????
previous ก่อนหน้ากลับสู่เมนูหลักnext ถัดไป