1. ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้
  2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 30 ข้อ
  3. ศึกษาเนื้อหาบทเรียนแต่ละหน่วย เมื่อจบแล้วทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วย หน่วยละ 10 ข้อ
  4. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนครบทุกหน่วยแล้ว ทำแบบทดสอบหลังเรียนจำนวน 30 ข้อ
  5. หากมีข้อสงสัยติดต่อผู้สอนทาง E-mail:maliwan_chanta@hotmail.com
  6. ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมที่ผู้สอนเชื่อมโยงไว้
  1. ขนาดจอภาพที่เหมาะสมคือ 1024 x 768 pixels
  2. ขนาดตัวอักษรที่เหมาะสม medium
  3. เมื่อศึกษาจบแต่ละหน่วยสามารถกลับมาที่เมนูหลักได้
  4. ปุ่มเชื่อมโยงมีการทำงานดังนี้

 

͹Ѻ 1 ˹     ѭѡɳ
previous ͹˹
Ѻѡ     ѭѡɳ
˹ҵ     ѭѡɳ
next Ѵ
ขอให้นักเรียนทุกคนสนุกกับการเรียน!!!