1. บอกความหมายและประเภทของทรัพยากรสารสนเทศได้
  2. อธิบายลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศได้
  3. บอกความหมายและประโยชน์ของการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศได้
  4. อธิบายการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศได้
  5. สามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

previous ก่อนหน้า???????????????next ถัดไป
main menu กลับสู่เมนูหลัก