หน้าแรก | คำแนะนำการใช้งาน  | แบบฝึกทักษะ  | มาตรฐานการเรียนรู้  | คำอธิบายรายวิชา  | แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  | บรรณานุกรม  | ผู้จัดทำ

มาตรฐานการเรียนรู้


หน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  ก้าวแรกสู่นักออกแบบ 3 มิติ
รหัส ง30215  ชื่อวิชา โปรแกรม 3 มิติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี      
ชั้น ม.6  ภาคเรียนที่ 1  จำนวน 8  คาบ
..........................................................................................................................................................

มาตรฐานการเรียนรู้ 3.1  เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ตัวชี้วัดใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด   
      ในการทำงานโปรแกรม 3 มิติ เราจะต้องทำความรู้จักกับส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม การปรับแต่งรูปทรง และจัดการกับมุมมองต่าง ๆ แทบจะตลอดเวลา พื้นฐานที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การสร้างรูปทรงพื้นฐาน ในขั้นตอนแรกเริ่มให้รู้จักกับหน้าตา วิธีการสร้าง และวิธีการปรับค่าพารามิเตอร์ ของรูปทรงสำเร็จรูปแบบต่าง ๆ การปรับแต่ง View mode ให้เหมาะสมกับการทำงาน กำหนดโหมดการแสดงผลของวัตถุ การประมวลผลงาน ศึกษาการขึ้นโมเดลแบบ Poly เป็นโครงสร้างที่ประกอบขึ้นมาจากจุดและเส้นตรงที่เชื่อมต่อกันจนเกิดเป็นแผ่นระนาบขึ้นมา และเมื่อนำระนาบมาต่อกันเป็นรูปทรงต่าง ๆ ก็จะเกิดเป็นชิ้นงาน 3 มิติ ถือว่าเป็นโครงสร้างที่นิยมใช้งานมากที่สุดในปัจจุบัน

 สาระการเรียนรู้
      1. หน้าต่างและส่วนประกอบโปรแกรม
      2. การควบคุมมุมมองใน Viewport
      3. การสร้างวัตถุขั้นพื้นฐาน (Standard Primitives)
      4. การควบคุมวัตถุขั้นพื้นฐาน (Viewport Control)
      5. การประมวลผลงาน (Render)        
      6. ส่วนประกอบของ Poly (Vertex,Edge,Polygon)
      7. คำสั่งทำงานกับ Poly (Extrude,Chamfer,Bevel,Inset)

จุดประสงค์การเรียนรู้
      1. สามารถอธิบายหน้าที่ส่วนประกอบของโปรแกรมได้
      2. สามารถควบคุมการมองสิ่งต่างๆ บนจอภาพได้  
      3. สามารถใช้เครื่องมือควบคุมวัตถุได้   
      4. สามารถปรับแต่ง Viewport ให้เหมาะสมกับการทำงานได้
      5. สามารถกำหนดโหมดการแสดงผลของวัตถุใน Viewport ได้ 
      6. กำหนดค่าการประมวลผลได้   
      7. สามารถอธิบายส่วนประกอบของ Poly ได้
      8. สามารถขึ้นโมเดลแบบ Poly ได้  
      9. สามารถอธิบายคำสั่งสำหรับทำงานกับ Poly ได้

ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ Website counter
เมนูหลัก แบบทดสอบก่อนเรียน หน้าต่างและส่วนประกอบโปรแกรม การควบคุมมุมมองใน Viewport การสร้างวัตถุขั้นพื้นฐาน การควบคุมวัตถุขั้นพื้นฐาน การประมวลผลงาน ส่วนประกอบของ Poly คำสั่งทำงานกับ Poly แบบทดสอบหลังเรียน