หน้าแรก | คำแนะนำการใช้งาน | แบบฝึกทักษะ | มาตรฐานการเรียนรู้  | คำอธิบายรายวิชา | แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม | บรรณานุกรม | ผู้จัดทำ

การประมวลผลงาน | แบบฝึกหัด

การประมวลผลงาน Rendering
    ขั้นตอนการ Rendering หรือที่ผู้ใช้งานมักจะเรียนกันว่า เรนเดอร์ จะเป็นขั้นตอนที่เราสั่งให้โปรแกรมประมวลผลทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใน Viewport ไม่ว่าจะเป็น Material หรือแสง-เงาออกมาเป็นภาพ 2 มิติสำหรับนำไปใช้งาน เช่น เรนเดอร์ออกมาเป็นภาพนิ่ง 2 มิติ เพื่อนำไป Print ส่งลูกค้า หรือเรนเดอร์เป็นภาพเคลื่อนไหวแบบ VDO เพื่อนำไปออกทีวี เป็นต้น

วิธีการเรนเดอร์ให้ได้ภาพนิ่ง
      ถ้างานของเราเป็นการสร้างโมเดลแบบปกติธรรมดา และต้องการให้ได้ผลลัพธ์เป็นภาพนิ่งเราสามารถเรนเดอร์ได้  2 แบบ ดังนี้
วิธีที่ 1 เรนเดอร์เพื่อดูผลงาน ซึ่งสามารถเรนเดอร์ได้ภายในขั้นตอนเดียว โดยการคลิกปุ่ม Render Production หรือกดคีย์ <shift+Q> วิธีการนี้เรียกง่าย ๆ ว่า Quick Render ในกรณีที่ต้องการเก็บบันทึกให้เป็นภาพจากหน้าต่างเรนเดอร์ ก็ให้คลิกที่ปุ่ม   Save Image เพื่อบันทึกผลงานนั้นในรูปแบบไฟล์ภาพ
วิธีที่ 2 เรนเดอร์จากคำสั่ง Rendering เป็นการเรนเดอร์แบบเต็มรูปแบบ สามารถปรับค่าเกี่ยวกับไฟล์ที่ต้องการได้ โดยใช้คำสั่ง Rendering > Render Setup หรือคลิกปุ่ม Render Setup ที่เมนูทูลบาร์ได้เช่นกัน         
รายละเอียดหน้าต่าง Render Setup
      ในหน้าต่าง Render Setup มีส่วนประกอบหลัก ที่มักใช้งานอยู่ประจำคือ รายละเอียดในหัวข้อ Common Parameters
      Time Output เป็นส่วนกำหนดช่วงเฟรมที่ต้องการเรนเดอร์ ซึ่งมีทั้งหมด 4 ตัวเลือกดังนี้
      Single กำหนดให้เรนเดอร์เฉพาะเฟรมที่กำลังทำงานอยู่ในจอภาพ
      Active Time Segment : 0 To 100 กำหนดการเรนเดอร์จากเฟรมแรกจนถึงเฟรมสุดท้าย โดยสามารถกำหนดช่วงกระโดดของเฟรมได้ที่ตัวแปร Every Nth Frame เช่น ถ้ากำหนดค่าเท่ากับ 5 โปรแกรมจะ Render เฟรมที่ 0,5,10, …,95, 100
     Range กำหนดช่วงการเรนเดอร์จากเฟรมใดถึงเฟรมใด ซึ่งเราสามารถกำหนดช่วงกระโดด Every Nth Frame ได้ด้วย
     Frames กำหนดเฟรมที่ต้องการอย่างเจาะจงโดยใส่ค่าเป็นตัวเลขเฟรมที่ต้องการได้โดยคั่นด้วยคอมม่า (,) และสามารถกำหนดช่วงการเรนเดอร์ได้โดยคั่นด้วยเครื่องหมาย – ตัวอย่างเช่น 1,3, 5-12 คือการสั่งเรนเดอร์เฟรมที่ 1 เฟรมที่ 3 และเฟรมที่ 5 ถึงเฟรมที่ 12
Output Size เป็นส่วนกำหนดขนาดของภาพที่เรนเดอร์ ซึ่งนอกจากขนาดของภาพมาตรฐานที่เลือกใช้ได้  เรายังสามารถกำหนดขนาดความกว้างและความยาวของภาพได้อย่างอิสระในช่อง Width และ Height
Render Output เป็นส่วนกำหนดภาพที่ต้องการเรนเดอร์ และให้เก็บเป็นไฟล์ ซึ่งบันทึกไฟล์ได้ทั้งภาพแบบเฟรมเดียว หรือบันทึกเป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวเช่น AVI หรือเป็นไฟล์รูปภาพเช่น  JPG
     ขั้นตอนการเรนเดอร์จะต้องมีการกำหนดรายละเอียดมากมาย แต่ในขั้นต้นเราจะมาลองดูเพียงคร่าว ๆ กันก่อนจากขั้นตอนต่อไปนี้

     1. คลิกปุ่ม Render Setup เพื่อเปิดหน้าต่าง Render Setup สำหรับกำหนด Option ในการเรนเดอร์ขึ้นมา
     2. ภายในหน้าต่าง Render Setup ใน Tab Common คลิกเลือกขนาดที่ต้องการให้โปรแกรมเรนเดอร์ออกมาจากช่อง Output Size ในที่นี้ให้เลือก
     3. คลิกปุ่ม 
     4. โปแกรมจะเรนเดอร์ภาพออกมาครบทุกรายละเอียดตามที่สร้างเอาไว้

                                                                    กลับสู่ด้านบน
                                                        การควบคุมวัตถุขั้นพื้นฐาน  กลับสู่หน้าแรก ส่วนประกอบของ Poly


ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ Website counter
เมนูหลัก แบบทดสอบก่อนเรียน หน้าต่างและส่วนประกอบโปรแกรม การควบคุมมุมมองใน Viewport การสร้างวัตถุขั้นพื้นฐาน การควบคุมวัตถุขั้นพื้นฐาน การประมวลผลงาน ส่วนประกอบของ Poly คำสั่งทำงานกับ Poly แบบทดสอบหลังเรียน