หน้าแรก | คำแนะนำการใช้งาน  | แบบฝึกทักษะ  | มาตรฐานการเรียนรู้   | คำอธิบายรายวิชา  | แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  | บรรณานุกรม  | ผู้จัดทำ

บรรณานุกรม

          
ปิยะบุตร สุทธิดารา. (2547). 3ds max 6 basic. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: ไอดีซี.

ทราย. (2549). มือใหม่ 3 ds max 8. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: ซัคเซส มีเดีย.

ดนุพล กิ่งสุคนธ์. (2551). สร้างงาน 3d Animation กับ 3dsMax 2009. (พิมพ์ครั้งที่ 1).กรุงเทพฯ: ไอดีซี.       

 เอกชัย วงษ์ศิริ. (2554). พื้นฐานสร้างโมเดลและแอนิเมชั่น 3 มิติด้วย 3ds Max 2010 Basic. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: ซัสเซส มีเดีย.

ปิยะบุตร สุทธิดารา. (2554). 3ds Max2012 new basic. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: ไอดีซี.                                                                 

ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ Website counter
เมนูหลัก แบบทดสอบก่อนเรียน หน้าต่างและส่วนประกอบโปรแกรม การควบคุมมุมมองใน Viewport การสร้างวัตถุขั้นพื้นฐาน การควบคุมวัตถุขั้นพื้นฐาน การประมวลผลงาน ส่วนประกอบของ Poly คำสั่งทำงานกับ Poly แบบทดสอบหลังเรียน