หน้าแรก  | คำแนะนำการใช้งาน  | แบบฝึกทักษะ  | มาตรฐานการเรียนรู้   | คำอธิบายรายวิชา  | แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  | บรรณานุกรม  | ผู้จัดทำ

คำแนะนำการใช้งาน

ผู้เรียนควรปฏิบัติดังนี้

     1. ในการใช้บทเรียนผู้เรียนควรทำความเข้าใจไปทีละขั้นตอนโดยเริ่มจากการอ่านคำแนะนำนี้แล้ว อ่านผลการเรียนรู้รายวิชาเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนวิชานี้ที่แถบเมนูคำอธิบายรายวิชา
     2. เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ของตนเอง ควรคลิกที่หัวข้อ แบบทดสอบก่อนเรียน ที่แถบเมนูหลักทางซ้ายมือ เพื่อลองทำแบบทดสอบไว้ใช้เปรียบเทียบพัฒนาการก่อนเรียนและหลังจากเรียนแล้ว
     3. ในการเรียนรู้ด้วยตนเองผู้เรียนสามารถคลิกเลือกหัวข้อได้ตามลำดับ หรือ แล้วแต่ความต้องการของผู้เรียน หากเรียนแล้วไม่เข้าใจผู้เรียนสามารถคลิกเลือกเรียนซ้ำหัวข้อนั้น ๆ ได้จนกว่าจะเข้าใจ หัวข้อที่จะศึกษาอยู่ที่แถบเมนูหลักทางซ้ายมือมีดังนี้
                 - แบบทดสอบก่อนเรียน
                 - เรื่องหน้าต่างและส่วนประกอบโปรแกรม
                 - เรื่องการควบคุมมุมมองใน Viewport
                 - เรื่องการสร้างวัตถุขั้นพื้นฐาน
                 - เรื่องการควบคุมวัตถุขั้นพื้นฐาน
                 - เรื่องการประมวลผลงาน
                 - เรื่องส่วนประกอบของ Poly
                 - เรื่องคำสั่งทำงานกับ Poly
                 - แบบทดสอบหลังเรียน
     4. เมื่อเรียนรู้จบในเรื่องนั้นแล้วผู้เรียนควรทำแบบฝึกหัดโดยคลิกหัวข้อ แบบฝึกหัด ของแต่ละเรื่องมี จำนวน 10 ข้อ
     5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนครบทุกเรื่องแล้ว ทำแบบทดสอบหลังเรียนจำนวน 40 ข้อ เพื่อวัดพัฒนาการการเรียนรู้ของตนเอง
     6. ผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติโดยเข้าไปดูและฟังเสียงบรรยายจากคลิปวิดีโอโดยคลิกเข้าไปที่เมนูแบบฝึกทักษะ
     7. หากมีข้อสงสัยติดต่อครูผู้สอนทาง e-mail:sermratp@hotmail.com
     8. ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมที่ครูผู้สอนทำเชื่อมโยงไว้
          
ข้อตกลงเบื้องต้น 
      1. แนะนำให้ใช้เว็บเบราวเซอร์ (Web Browser) Internet Explorer ในการเปิดดูเว็บเพจ
      2. ขนาดจอภาพที่เหมาะสมคือ 1024 x 768 pixels ขึ้นไป
      3. เสียบหูฟัง หรือเปิดลำโพง เวลาชมคลิปวิดีโอตัวอย่างเพื่อฟังเสียงบรรยาย
      4. ปุ่มเชื่อมโยงมีการทำงานดังนี้
               สัญลักษณ์    หมายถึง กลับสู่หน้าแรก
               สัญลักษณ์ หมายถึง ไปหน้าถัดไป
               สัญลักษณ์ หมายถึง ย้อนกลับไป 1 หน้า
               สัญลักษณ์ หมายถึง กลับสู่ด้านบนของหน้าเว็บเพจนั้น
                                           
     5. ปุ่มลิงค์  ผู้เรียนสามารถคลิกเข้าไปดูและฟังเสียงบรรยายจากคลิปวิดีโอพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติตามตัวอย่างได้  
     6. ถ้าต้องการกลับไปที่หน้าแรกของบทเรียนออนไลน์ให้คลิกที่ลิงค์ข้อความ หน้าแรกได้ทั้งแถบเมนูด้านบนและแถบเมนูด้านซ้ายมือ
     7. หัวข้อใดหรือข้อความใดเมื่อเลื่อนเม้าส์ไปวางบนข้อความ สัญลักษณ์ตัวชี้เม้าส์ เปลี่ยนเป็นรูปมือ ให้คลิกเพื่อเลือกเข้าสู่หัวข้อนั้น

                                                                                                            

ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ Website counter
เมนูหลัก แบบทดสอบก่อนเรียน หน้าต่างและส่วนประกอบโปรแกรม การควบคุมมุมมองใน Viewport การสร้างวัตถุขั้นพื้นฐาน การควบคุมวัตถุขั้นพื้นฐาน การประมวลผลงาน ส่วนประกอบของ Poly คำสั่งทำงานกับ Poly แบบทดสอบหลังเรียน