หน้าแรก  |  คำแนะนำการใช้งาน  | แบบฝึกทักษะ  | มาตรฐานการเรียนรู้   | คำอธิบายรายวิชา  | แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  | บรรณานุกรม  | ผู้จัดทำ

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ง30215 วิชา โปรแกรม 3 มิติ                                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี                                   เวลาเรียน 20 คาบ
 

       ศึกษาประโยชน์ ความสามารถของโปรแกรม 3 มิติ ส่วนประกอบของโปรแกรม การควบคุมชิ้นงานวัตถุ การสร้างวัตถุพื้นฐานสร้างโมเดลรูปแบบต่างๆการปรับแต่งแก้ไขวัตถุ การใส่สีและลวดลายที่มีความซับซ้อน (Texture) ใส่พื้นผิวแก่วัตถุด้วย Material การจัดแสงเงา การประมวลผลงาน เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีการใช้โปรแกรมสร้างงาน3มิติ ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นระบบทั้งในด้านการสร้างสรรค์ผลงานการเผยแพร่ ทั้งสามารถประยุกต์การใช้งานให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไปด้วยความมุ่งมั่น โดยยึดหลักจิตสาธารณะและถูกกฎหมาย

ผลการเรียนรู้
      1. อธิบายประโยชน์ของงาน 3 มิติได้
      2. อธิบายขั้นตอนการสร้างงาน 3 มิติได้
      3. อธิบายหน้าต่างและส่วนประกอบของโปรแกรมได้
      4. สามารถสร้างรูปทรงพื้นฐาน (Basic Shapes) ได้
      5. อธิบาย View Mode แบบต่างๆ
      6. สามารถใช้เครื่องมือควบคุมหน้าต่างมุมมองได้
      7. สามารถประมวลผลงาน (Render) ได้
      8. สามารถขึ้นโมเดล 3 มิติแบบ Poly ได้
      9. สามารถสร้างโมเดล 3 มิติแบบ Spline ได้
      10. สามารถกำหนดแสงและเงาได้
      11. สามารถใส่พื้นผิว (Material) และลวดลาย (Texture) ให้วัตถุได้

 ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ Website counter
เมนูหลัก แบบทดสอบก่อนเรียน หน้าต่างและส่วนประกอบโปรแกรม การควบคุมมุมมองใน Viewport การสร้างวัตถุขั้นพื้นฐาน การควบคุมวัตถุขั้นพื้นฐาน การประมวลผลงาน ส่วนประกอบของ Poly คำสั่งทำงานกับ Poly แบบทดสอบหลังเรียน