หน้าแรก | คำแนะนำการใช้งาน | แบบฝึกทักษะ | มาตรฐานการเรียนรู้  | คำอธิบายรายวิชา | แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม | บรรณานุกรม | ผู้จัดทำ

การควบคุมวัตถุขั้นพื้นฐาน | แบบฝึกหัด

วิธีควบคุมวัตถุจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
     การเลือกวัตถุ จะใช้เครื่องมือในโปรแกรมคลิกเลือกวัตถุที่ต้องการทำงานด้วย
     การย้ายตำแหน่งและปรับเปลี่ยนขนาดวัตถุ จะเป็นการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ย้ายตำแหน่ง หมุนวัตถุไปมารวมทั้งย่อขยายขนาดของวัตถุด้วย
      การโคลนนิ่งวัตถุ เป็นการก็อปปี้วัตถุเพิ่มขึ้นมาด้วยวิธีการหลากหลายรูปแบบ
      เครื่องมือสำหรับควบคุมวัตถุขั้นพื้นฐานทั้งหมดจะอยู่ใน Main toolbar สามารถเรียกใช้งานได้ด้วยการคลิกเลือกเครื่องมือที่ต้องการ โดยเครื่องมือแต่ละตัวจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปดังนี้


             
                                                                  Main toolbar

ชื่อเครื่องมือ
หน้าที่
คลิป VDO
Select Object สำหรับเลือกวัตถุที่ต้องการทำงาน Select Object
Select by Name เลือกจากชื่อของวัตถุ Select by Name
Select and Move ย้ายตำแหน่งวัตถุที่เลือก Select and Move
Select and Rotate หมุนวัตถุที่เลือก Select and Rotate
Select and Uniform Scale ใช้ย่อขยายวัตถุ Select and Uniform Scale

คำสั่งและคีย์ลัดที่ใช้ในการเลือกวัตถุ (Object) คือ
           - Select All (Ctrl + A) ใช้เลือก Object (วัตถุ) ทุกตัวที่มีอยู่ในฉาก
           - Select None (Ctrl+ D) ใช้ยกเลิก Object ทุกตัวที่กำลังเลือกอยู่
           - Select Invert ( Ctrl + I) สลับวัตถุบางส่วนที่กำลังเลือกอยู่ ให้เปลี่ยนไปเลือก Object อีกส่วนที่ยังไม่ได้เลือก
           - Select Similar (Ctrl + Q) ใช้เลือก Object ส่วนที่เหลือ มีคุณสมบัติที่เหมือนกันกับ Object ที่กำลังเลือกอยู่ (เช่น Object ที่มี Material ชนิดเดียวกัน)
                                                                            กลับสู่ด้านบน
                                                                การสร้างวัตถุขั้นพื้นฐาน  กลับสู่หน้าแรก การประมวลผลงาน

ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ Website counter
เมนูหลัก แบบทดสอบก่อนเรียน หน้าต่างและส่วนประกอบโปรแกรม การควบคุมมุมมองใน Viewport การสร้างวัตถุขั้นพื้นฐาน การควบคุมวัตถุขั้นพื้นฐาน การประมวลผลงาน ส่วนประกอบของ Poly คำสั่งทำงานกับ Poly แบบทดสอบหลังเรียน