แบบฝึกหัด เรื่องการควบคุมวัตถุขั้นพื้นฐาน
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

การควบคุมวัตถุขั้นพื้นฐาน  กลับสู่หน้าแรก

ข้อที่ 1. เครื่องมือสำหรับควบคุมวัตถุอยู่ที่เมนูใด
    ก. Menu Bar
    ข. Viewport
    ค. Main Toolbar
    ง. Command Panel

ข้อที่ 2. เครื่องมือใดไม่อยู่ในกลุ่มเครื่องมือควบคุมวัตถุ
    ก. Pan View
    ข. Select Object
    ค. Select and Move
    ง. Select and Rotate

ข้อที่ 3. เครื่องมือใดสำหรับย้ายตำแหน่งวัตถุ
    ก. Select by Name
    ข. Select and Move
    ค. Select and Rotate
    ง. Select and Uniform Scale

ข้อที่ 4. ถ้าต้องการหมุนวัตถุใช้เครื่องมือใด
    ก.
    ข.
    ค.
    ง.

ข้อที่ 5. จากรูป เครื่องมือชื่อว่าอะไร
    ก. Select
    ข. Select and Move
    ค. Select and Rotate
    ง. Select and Uniform Scale

ข้อที่ 6. จากรูปเครื่องมือข้อที่ 5 ใช้สำหรับทำอะไร
    ก. หมนุวัตถุ
    ข. เลือกวัตถุ
    ค. ย่อ/ขยายวัตถุ
    ง. เคลื่อนย้ายวัตถุ

ข้อที่ 7. ถ้าบนมุมมองมีวัตถุซ้อนกันมากควรใช้เครื่องมือใดเป็นตัวเลือกวัตถุ
    ก.
    ข.
    ค.
    ง.

ข้อที่ 8. เลือกวัตถุทั้งหมดที่อยู่ในมุมมอง (Viewport) ใช้คีย์ลัดใด
    ก. Ctrl+A
    ข. Ctrl+C
    ค. Ctrl+D
    ง. Ctrl+V

ข้อที่ 9. ถ้าต้องการยกเลิกวัตถุที่เลือกทั้งหมดใช้คีย์ลัดใด
    ก. Ctrl+A
    ข. Ctrl+B
    ค. Ctrl+C
    ง. Ctrl+D

ข้อที่ 10. การควบคุมวัตถุแบ่งเป็นกี่กลุ่ม
    2
    3
    4
    5