หน้าหลัก
คำแนะนำการใช้งาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
เนื้อหา
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
ผู้จัดทำ
 
 คำราชาศัพท์ 
 

ราชาศัพท์ขั้นพื้นฐาน
           การใช้ราชาศัพท์เป็นการเลือกใช้คำให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคล ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ ระดับคือ
                  ๑.  พระเจ้าแผ่นดิน
                  ๒.  พระบรมวงศานุวงศ์หรือเจ้านาย
                  ๓.  พระสงฆ์
                  ๔.  ขุนนาง
                  ๕.  สุภาพชน

ความสำคัญของราชาศัพท์
                 ๑.  ราชาศัพท์เป็นการเลือกใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมกับฐานะทางสังคมของบุคคล
                 ๒.  ราชาศัพท์บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย
                 ๓.  การเรียนรู้ราชาศัพท์ถึงขั้นสามารถนำไปใช้ในประจำวันได้ บ่งบอกถึงระดับการศึกษาของผู้ใช้
                 ๔.  การเรียนรู้ศัพท์ต่างๆในแวดวงราชาศัพท์ทำให้เราศึกษาวรรณคดีได้ง่ายขึ้น
                 ๕.  การพูดราชาศัพท์ได้ถูกต้อง และเหมาะสมนอกจากแสดงถึงการรักชาติ
                       แล้วยังเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ไทยอีกด้วย

 

คำราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
 หมวดคำนาม
 หมวดคำนามขัตติยะตระกูล
 หมวดคำนามเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ เครื่องใช้สอยโดยทั่วไป
 หมวดคำสรรพนาม
 หมวดคำกริยา
 คำสำหรับพระภิกษุที่เราควรรู้จัก
 คำสุภาพ
 
menu
homepage
next

 

นางสุดทัย สิงคารวนิช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร