หน้าหลัก
คำแนะนำการใช้งาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
เนื้อหา
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
ผู้จัดทำ
 
 แบบฝึกหัด เรื่อง คำราชาศัพท์ 
 
คำชี้แจง : ให้นักเรียนคลิกที่คำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

๑. ข้อใดเป็นราชาศัพท์ของคำว่า “ เดิน”
      ทรงเดิน
      ทรงพระดำเนิน
      ทรงพระราชดำเนิน
      เสด็จพระราชดำเนิน


๒. ข้อใดใช้คำกริยาราชาศัพท์ที่มีความหมายแตกต่างจากข้ออื่น
      ทรงรถ
      ทรงม้า
      ทรงช้าง
      ทรงกีฬา


๓. ถ้าจะกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนักเรียนจะใช้สรรพนามบุรุษที่ ๑
    แทนตัวนักเรียนตามข้อใด

      หม่อมฉัน
      กระหม่อมฉัน
      ข้าพระพุทธเจ้า
      เกล้ากระหม่อมฉัน


๔. ถ้าจะกราบบังคมทูลสมเด็จพระบรมราชินีนาถนักเรียนจะใช้สรรพนามบุรุษที่ ๒
    แทนตัวนักเรียนตามข้อใด

      ฝ่าพระบาท
      ใต้ฝ่าพระบาท
      ใต้ฝ่าละอองพระบาท
      ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท


๕. พระสุธารสหมายถึงข้อใด
      น้ำชา
      น้ำดื่ม
      น้ำหวาน
      น้ำผลไม้


๖. คำว่า “ หลาน ” ใช้เป็นราชาศัพท์สำหรับพระเจ้าแผ่นดินว่าอย่างไร
      พระสุนิสา
      พระชามาดา
      พระราชนัดดา
      พระราชปนัดดา


๗. “ยาถ่าย” ใช้เป็นราชาศัพท์สำหรับพระเจ้าแผ่นดินว่าอย่างไร
      พระโอสถ
      พระโอสถถ่าย
      พระโอสถมวน
      พระโอสถประจุ


๘. เมื่อพูดกับสมเด็จพระสังฆราช  ชายใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 ตามข้อใด
      กระหม่อม
      ข้าพระพุทธเจ้า
      เกล้ากระหม่อม
      เกล้ากระหม่อมฉัน


๙. ข้อใดเป็นคำสุภาพ
      ถั่วงอก
      ดอกสลิด
      ผักกระเฉด
      ต้นอเนกคุณ


๑๐. ขัอใดใช้คำสุภาพได้ถูกต้อง
      ใส่ความ
      ใส่กุญแจ
      ใส่กางเกง
      ใส่ห้องขัง


คะแนนที่ได้ = คะแนน
คำตอบที่ถูกต้อง:

         
   
back
homepage
next
 

นางสุดทัย สิงคารวนิช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร