หน้าหลัก
คำแนะนำการใช้งาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
เนื้อหา
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
ผู้จัดทำ
 
 
 
ผู้จัดทำ
 
ชื่อ นามสกุล
:
นางสุดทัย สิงคารวนิช
ตำแหน่ง
:
ครู
วิทยฐานะ 
:
ครูชำนาญการ
สถานที่ทำงาน
:
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ 

:

115 ซอยนวมินทร์ 163 ถนนนวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

ภูมิลำเนา
:
อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี
การศึกษา
:
ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูพระนคร
e-mail
:
sudthai@hotmail.com

 

 

 

 

 
back
homepage

 

นางสุดทัย สิงคารวนิช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร