หน้าหลัก
คำแนะนำการใช้งาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
เนื้อหา
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
ผู้จัดทำ
 
กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา
 
     
 
ที่มา
 
เรื่องย่อ
 
เนื้อหา
 
ข้อคิดที่ได้รับ
 
คำศัพท์
 
แบบฝึกหัด
     
 
 
back
homepage
next

นางสุดทัย สิงคารวนิช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร