หน้าหลัก
คำแนะนำการใช้งาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
เนื้อหา
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
ผู้จัดทำ
 
 แบบทดสอบหลังเรียน 
 
คำชี้แจง : ให้นักเรียนคลิ๊กคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
๑. สุนทรภู่มีชีวิตรุ่งเรืองที่สุดในสมัยรัชกาลใด
    รัชกาลที่ ๑
    รัชกาลที่ ๒
    รัชกาลที่ ๓
    รัชกาลที่ ๕
 

๒. สุนทรภู่ได้รับการแต่งตั้งเป็น "พระสุนทรโวหาร" ในสมัยรัชกาลใด
    รัชกาลที่ ๑
    รัชกาลที่ ๒
    รัชกาลที่ ๓
    รัชกาลที่ ๔
 

๓. นิราศเรื่องสุดท้ายที่สุนทรภู่แต่งขึ้นคือเรื่องใด
    นิราศสุพรรณ
    นิราศเมืองเพชร
    นิราศเมืองแกลง
     นิราศพระประธม
 

๔. สุนทรภู่เกิดในสมัยรัชกาลใด
    รัชกาลที่ ๑
    รัชกาลที่ ๒
    รัชกาลที่ ๓
    รัชกาลที่ ๔
 

๕. นิราศเรื่องแรกที่สุนทรภู่แต่งขึ้นคือเรื่องใด
    นิราศวัดเจ้าฟ้า
    นิราศพระบาท
    นิราศภูเขาทอง
    นิราศเมืองแกลง
 

๖. “ ขึ้นกกตกทุกข์ยาก แสนลำบากจากเวียงชัย มันเผือกเลือกเผาไฟ กินผลไม้ได้เป็นแรง ”
เป็นคำประพันธ์ชนิดใด

    กาพย์ยานี ๑๑
    กาพย์ฉบัง ๑๖
    กลอนสุภาพ
    กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘
 

๗. คำประพันธ์ในข้อใดมีสัมผัสสระมากที่สุด
    เขาสูงฝูงหงส์ลงเรียง เริงร้องซ้องเสียง
    กลางไพรไก่ขันบรรเลง ฟังเสียงเพียงเพลง
    ยูงทองร้องกะโต้งโห่งดัง เพียงฆ้องกลองระฆัง
    กะลิงกระลางนางนวลนอนเรียง พญาลอคลอเคียง
 

๘. ประพันธ์ในข้อใดมีสัมผัสพยัญชนะมากที่สุด
    ชะนีวิเวกวอน นกหกร่อนนอนรังเรียง
    ลูกนกยกปีกป้อง อ้าปากร้องซ้องแซ่เสียง
    รอนรอนอ่อนอัสดง พระสุริยงเย็นยอแสง
    ลิงค่างครางโครกครอก ฝูงจิ้งจอกออกเห่าหอน
 

๙. “สมอก็เกาเสาใบ ทะลุปรุไป น้ำไหลเข้าลำสำเภา” เป็นคำประพันธ์ชนิดใด
    กลอนสุภาพ
    กาพย์ยานี ๑๑
    กาพย์ฉบัง ๑๖
    กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘
 

๑๐. คำประพันธ์ต่อไปนี้ “ ไม่จำคำผู้ใหญ่ ศีรษะไม้ใจโยโส ที่ดีมีอะโข ข้าขอโมทนาไป ” แบ่งวรรคในการอ่านอย่างไร
    ๒/๓ , ๓/๓
    ๓/๓ , ๓/๓
    ๒/๓ , ๒/๒/๒
    ๓/๒/๒ , ๒/๒/๒
 

๑๑. การอ่านคำประพันธ์ต่อไปนี้เป็นการอ่านคำประพันธ์ชนิดใด “ พระชวน / นวลนอน เข็นใจ / ไม้ขอน เหมือนหมอน / แม่นา ภูธร / สอนมนต์ ให้บ่น / ภาวนา เย็นค่ำ / ร่ำว่า กันป่า / ภัยพาล ”
    กลอนสุภาพ
    กาพย์ยานี ๑๑
    กาพย์ฉบัง ๑๖
    กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘
 

๑๒. คำประพันธ์ต่อไปนี้ “ เถ้าแก่ชาวแม่แซ่มา เสนีเสนา ก็มาในลำสำเภา ” แบ่งวรรคในการอ่านอย่างไร
    ๓/๓ , ๒/๒ , ๓/๓
    ๓/๓ , ๒/๒ , ๒/๓
    ๒/๓ , ๒/๒ , ๓/๓
    ๒/๒/๒ , ๒/๒ , ๒/๒/๒
 

๑๓. แนวคิดข้อใดที่ตรงกับกาพย์เรื่องพระไชยสุริยามากที่สุด
    เพราะให้พ้นทุกข์ ต้องบวชเป็นพระดาบส
    บ้านเมืองจะล่มจม ถ้าคนในสังคมขาดศีลธรรม
    บ้านเมืองจะน่าอยู่ ถ้าทุกคนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
    บ้านเมืองจะสงบสุข ถ้าทุกคนรู้จักหน้าที่ของตน
 

๑๔. สุนทรภู่แต่งกาพย์เรื่องพระไชยสุริยาขึ้น ด้วยจุดประสงค์ใด
    เพื่อเล่านิทานให้เด็กฟัง
    เพื่อสอนให้เด็กเป็นคนดี
    เพื่อชี้ให้เห็นบาปบุญคุณโทษ
    เพื่อใช้เป็นหนังสือสำหรับเด็กหัดอ่านเขียน
 

๑๕. ข้อใดเป็นอุปมาโวหาร
    เขาสูงฝูงหงส์ลงเรียง เริงร้องซ้องเสียง สำเนียงน่าฟังวังเวง
    กลางไพรไก่ขันบรรเลง ฟังเสียงเพียงเพลง ซอเจ้งจำเรียงเวียงวัง
    ฝูงละมั่งฝังดินกินเพลิง คางแข็งแรงเริง ยืนเบิ่งบึ้งหน้าตาโพลง
    กะลิงกระลางนางนวลนอนเรียง พญาลอคลอเคียง แอ่นเอี้ยงอีโก้งโทงเทง
 

๑๖. “ ส่วนสุมาลี วันทาสามี เทวีอยู่งาน เฝ้าอยู่ดูแล ” จากข้อความนี้แสดงให้เห็นถึงเรื่องใด
    การรู้จักดูแลคู่ชีวิต
    ความมีมารยาทของภรรยา
    ความรักและความเป็นห่วงสามี
    ค่านิยมของสังคมไทยเกี่ยวกับครอบครัว
 

๑๗. ข้อใดกล่าวถึงความไม่ซื่อสัตย์ของข้าราชการ
    อยู่มาหมู่ข้าเฝ้า ก็หาเยาวนารี ที่หน้าตาดีดี ทำมโหรีที่เคหา
    คดีที่มีคู่ คือไก่หมูเจ้าสุภา ใครเอาข้าวปลามา ให้สุภาก็ว่าดี
    ค่ำเช้าเฝ้าสีซอ เข้าแต่หอล่อกามา หาได้ให้ภริยา โลโภพาให้บ้าใจ
    ไม่จำคำพระเจ้า เหไปเข้าภาษาไสย ถือดีมีข้าไท ฉ้อแต่ไพร่ใส่ขื่อคา
 

๑๘. กาพย์ในข้อใดตรงกับคำกล่าวที่ว่าเพื่อมิให้ เด็กรู้สึกเบื่อหน่ายการเรียน
    ธรณีมีราชา
    จะจำคำต่อไป
    พอล่อใจกุมารา
    เจ้าพาราสาวะถี
 

๑๙. คำประพันธ์ในข้อใดมีมาตราตัวสะกดแม่ กบ มากที่สุด
     ประกอบชอบเป็นผิด กลับจริตผิดโบราณ สามัญอันธพาล ผลาญคนซื่อถือสัตย์ธรรม
     ขึ้น กบ จบแม่ กด พระดาบสบูชากูณฑ์ ผาสุกรุกขมูล พูนสวัสดิ์สัตถาวร
     ระงับหลับเนตรนิ่ง เอนองค์พิงอิงสิงขร เหมือนกับหลับสนิทนอน สังวรศีลอภิญญาณ
     ประกอบชอบเป็นผิด กลับจริตผิดโบราณ สามัญอันธพาล ผลาญคนซื่อถือสัตย์ธรรม
 


๒๐. มาตราตัวสะกดในภาษาไทยมีทั้งหมดกี่มาตรา
    ๖ มาตรา
    ๗ มาตรา
    ๘ มาตรา
    ๙ มาตรา
 

๒๑. มาตราตัวสะกดตรงตามมาตรามีกี่มาตรา
    ๓ มาตรา
    ๔ มาตรา
    ๕ มาตรา
    ๖ มาตรา
 

๒๒. คำประพันธ์ในข้อใด มีมาตราตัวสะกดมากที่สุด
    เช้าค่ำทำกิจพิธี กองกูณฑ์อัคคี เป็นที่บูชาถาวร
    เห็นภัยในขันธสันดาน ตัดห่วงบ่วงมาร สำราญสำเร็จเมตตา
    สององค์ทรงหนังพยัคฆา จัดจีบกลีบผกา รักษาศีลถือฤาษี
    ขึ้นเกยเลยกล่าวท้าวไท ฟังธรรมน้ำใจ เลื่อมใสศรัทธากล้าหาญ
 

๒๓. คำประพันธ์ในข้อใดมีมาตราตัวสะกดแม่ กน มากที่สุด
    วันนั้นจันทร มีดารากร เป็นบริวาร
    เย็นฉ่ำน้ำฟ้า ชื่นชะผกา วายุพาขจร
    พระฟื้นตื่นนอน ไกลพระนคร สะท้อนถอนทัย
    จันทราคลาเคลื่อน กระเวนไพรไก่เถื่อน เตือนเพื่อนขานขัน
 

๒๔. คำราชาศัพท์ข้อใดต่างชนิดกับข้ออื่น
    พระอุระ
    ธารพระกร
    พระปัปผาสะ
    หลังพระชงฆ์
 

๒๕. คำสุภาพข้อใดจับคู่ถูกต้อง
    ผักบุ้ง - ผักรู้นอน
    ฟักทอง - ฟักเหลือง
     ผักปอด - ผักปัปผาสะ
    ผักบุ้ง - ผักสามหาว
 

๒๖. “ รากดิน ” มีความหมายตรงกับข้อใด
    งูดิน
    กิ้งกือ
    ตะขาบ
    ไส้เดือน
 

๒๗. ถ้าจะเขียนจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี จะต้องใช้คำขึ้นต้นอย่างไร
    เรียน
    เรียนเสนอ
    กราบเรียน
    ขอประธานกราบเรียน
 

๒๘. “ ผลอุลิด ” มีความหมายตรงกับข้อใด
    ขนุน
    ส้มโอ
    แตงโม
    น้อยหน่า
 

๒๙. พรานป่ายิงช้างจน............เพื่อตัดงาไปขาย.
    ล้ม
    สิ้นชีพ
    ตาย
    เสียชีวิต
 

๓๐. ข้อใดเป็นคำลงท้ายจดหมายที่เขียนถึงสมเด็จพระสังฆราช
    ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
    ขอนมัสการด้วยความเคารพ
    ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง
    ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
 

คะแนนที่ได้ = คะแนน
คำตอบที่ถูกต้อง:

         
   
back
homepage
next
 

นางสุดทัย สิงคารวนิช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร