หน้าหลัก
คำแนะนำการใช้งาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
เนื้อหา
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
ผู้จัดทำ
 
  แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  
 
 
๑.
http://krukavi.exteen.com/20050622/entry
๒.
http://www.st.ac.th/bhatips/suriya_1.html
๓.


http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%
B0%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8
%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2
๔.
http://kaweeclub.com/b35/t409/msg30512
๕.
http://www.phutti.net/elearning/ann/page1.htm
๖.
http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=1252
๗.
http://www.sritani.ac.th/ebook/thai33101/meaning.htm
๘.


http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%9E%E0%B8%
A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%/>8A%E0%B8%A2%E0%
B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2
 
 
 
back
homepage
next

นางสุดทัย สิงคารวนิช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร