หน้าหลัก
คำแนะนำการใช้งาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
เนื้อหา
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
ผู้จัดทำ
 
 คำแนะนำการใช้งาน 
 


  ผู้เรียนควรปฏิบัติดังนี้

               ๑. ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้
               ๒. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน ๓๐ ข้อ
               ๓. ศึกษาเนื้อหาบทเรียนแต่ละหน่วย เมื่อจบแล้วทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วย หน่วยละ ๑๐ ข้อ
               ๔. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนครบทุกหน่วยแล้ว ทำแบบทดสอบหลังเรียนจำนวน ๓๐ ข้อ
               ๕. หากมีข้อสงสัยติดต่อครูผู้สอนทาง E-mail:sudthai@hotmail.com
               ๖. ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมที่ครูผู้สอนเชื่อมโยงไว้
                                                                                                            ข้อตกลงเบื้องต้น

               ๑. ขนาดจอภาพที่เหมาะสมคือ ๑๐๒๔ x ๗๖๘ pixels
               ๒. ขนาดตัวอักษรที่เหมาะสมคือ medium
               ๓. เมื่อศึกษาจบแต่ละหน่วยสามารถกลับมาที่เมนูหลักได้
               ๔. ปุ่มเชื่อมโยงมีการทำงานดังนี้

ย้อนกลับไป ๑ หน้า     ใช้สัญลักษณ์ back
กลับเมนูหลัก             ใช้สัญลักษณ์
homepage
ไปหน้าต่อไป             ใช้สัญลักษณ์
next


 

 

นางสุดทัย สิงคารวนิช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร