หน้าหลัก
คำแนะนำการใช้งาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
เนื้อหา
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
ผู้จัดทำ
 
 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

                     บอกประวัติสุนทรภู่ได้
                     บอกลักษณะคำประพันธ์และข้อบังคับของคำประพันธ์ประเภทกาพย์ได้
                     บอกหลักการอ่านกาพย์ได้
                     อ่านจับใจความสำคัญและวิเคราะห์เรื่องที่อ่านได้
                     จำแนกคำตามมาตราตัวสะกดได้
                     ใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้องเหมาะสมกับระดับของบุคคล

                                                                                                          
back
homepage
next
                              
 
 

นางสุดทัย สิงคารวนิช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร