หน้าหลัก
คำแนะนำการใช้งาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
เนื้อหา
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
ผู้จัดทำ
 
 คลิกเลือกบทเรียนได้เลยนะคะ 
 
ประวัติผู้แต่ง
ลักษณะคำประพันธ์
กาพย์พระไชยสุริยา
มาตราตัวสะกด
คำราชาศัพท์

 

 

 

back
homepage
next

 

 

 

 

นางสุดทัย สิงคารวนิช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร