หน้าหลัก
คำแนะนำการใช้งาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
เนื้อหา
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
ผู้จัดทำ
 
 ลักษณะคำประพันธ์ 
 
 
 
กาพย์ยานี ๑๑
     
 
กาพย์ฉบัง ๑๖
     
 
กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘
     
 
แบบฝึกหัด เรื่อง ลักษณะคำประพันธ์
 
back
homepage
next
 

นางสุดทัย สิงคารวนิช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร