หน้าหลัก
คำแนะนำการใช้งาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
เนื้อหา
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
ผู้จัดทำ
 
 บรรณานุกรม 
 
 
 
เจือ   สตะเวทิน. (2550). สุนทรภู่. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: องค์การค้าของ สกสค.
ดวงพร  หลิมรัตน์. (2547). หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาไทย
  ช่วงชั้นที่ 3 เล่มที่ 1.  กรุงเทพฯ: แม็ค.
เปลื้อง  ณ นคร. (2542). สุนทรภู่ครูกวี:แกะรอยชีวประวัติและผลงาน
  ของมหากวีสุนทรภู่.  กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง.
พิษณุ  ญาณศิริ และแจ้ง คล้ายสีทอง. (ม.ป.ป.). วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑.
  [ซีดีรอม]. ม.ป.ท.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2550). ราชาศัพท์ราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2551). หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้
   พื้นฐานวรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. (พิมพ์ครั้งที่3). กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.
สุวิทย์  พวงสุวรรณ. (2549). ราชาศัพท์.  กรุงเทพฯ: แว่นแก้ว.
เสนีย์  วิลาวรรณ. (2547). หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
   ชุดพัฒนาทักษะภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 3.  กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช.
   
 
back
homepage
next

 

นางสุดทัย สิงคารวนิช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร