กรมวิชาการ. คู่มือ : พัฒนาสื่อการเรียนรู้.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2545.  

คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์.  สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า.  ชลบุรี :
    
        ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550.

จำรัส เศวตาภรณ์. เปียโนในสวน[ซีดีรอม]. กรุงเทพมหานคร : ลิตเติ้ลเบิร์ดเรคคอร์ด, 2544.

ชลัยพร เหมรัชตะ.  การค้นคว้าและการเขียนรายงาน. พิมพ์ครั้งที่ 8.  กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงาน
             วิชาการ  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.

ธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ์.   การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด.  กรุงเทพฯ :  บิสซิเนสเวิลด์, 2548.

ลมุล รัตตากร.  การใช้ห้องสมุด.  พิมพ์ครั้งที่ 9.  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2545.

วัลลภ  สวัสดิวัลลภและคนอื่นๆ.  สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  นครปฐม :
             ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2541.

วีระวรรณ  วรรณโท.  เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชางานห้องสมุด 2 (ช 0246).  
            กรุงเทพฯ : บรรณกิจ1991, 2545.

สุกัญญา  กุลนิติ.  ห้องสมุดและสารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2549.

หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา.  การพัฒนาและการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
           และท้องถิ่นเพื่อจัดกระบวนการเรียนร
ู้.  
กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2544.

อาภากร  ธาตุโลหะ.   ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า.  ชลบุรี : พี.เค.กราฟฟิค พริ้นต์, 2547.

เอื้อมพร ทัศนประสิทธิผล.  สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า.  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2542.

previous main menu
next