แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

รายวิชา ก
30901 ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาค้นคว้า
คลิกตัวเลือกที่เห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1) วัตถุประสงค์ของห้องสมุดข้อใดที่ทำให้ผู้ใช้เกิดความซาบซึ้งประทับใจที่ได้รับจากการอ่าน     ก. เพื่อการศึกษา
    ข. เพื่อความรู้ข่าวสาร
    ค. เพื่อความจรรโลงใจ
    ง. เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

ข้อที่ 2) ประโยชน์ของห้องสมุดข้อใดที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่ผู้ใช้     ก. ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด
    ข. เป็นสื่อกลางในกระบวนการเรียนการสอน
    ค. กระตุ้นให้รักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า
    ง. ก่อให้เกิดการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ข้อที่ 3) ห้องสมุด หมายถึงอะไร     ก. สถานที่เก็บรวบรวมหนังสือเพื่อการศึกษา
    ข. สถานที่เก็บรวบรวมวัสดุต่างๆเพื่อการศึกษาค้นคว้า
    ค. เป็นแหล่งรวบรวมวัสดุสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย และมีการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ
    ง. เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท โดยมีบรรณารักษ์เป็นผู้ดำเนินงานและจัดบริการต่างๆ อย่างเป็นระบบ

ข้อที่ 4) ความสำคัญของห้องสมุดข้อใดที่ช่วยสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมให้แก่ผู้ใช้บริการ     ก. ช่วยให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
    ข. ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดมีความรู้ทันสมัยอยู่เสมอ
    ค. ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดมีนิสัยรักการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
    ง. ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดรับรู้ในสมบัติสาธารณะ รู้จักใช้และระวังรักษาอย่างถูกต้อง

ข้อที่ 5) ห้องสมุดในข้อใดเป็นห้องสมุดเฉพาะ     ก. ห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
    ข. ห้องสมุดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
    ค. สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง
    ง. ห้องสมุดในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

ข้อที่ 6) ห้องสมุดประเภทใดที่ส่งเสริมการเรียนการสอนและสนองความต้องการของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน     ก. ห้องสมุดเฉพาะ
    ข. หอสมุดแห่งชาติ
    ค. ห้องสมุดโรงเรียน
    ง. ห้องสมุดประชาชน

ข้อที่ 7) ห้องสมุดประเภทใดให้บริการโดยไม่จำกัดเพศ วัย ความรู้ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตลอดชีวิต     ก. ห้องสมุดเฉพาะ
    ข. ห้องสมุดโรงเรียน
    ค. ห้องสมุดประชาชน
    ง. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย

ข้อที่ 8) ห้องสมุดประเภทใดที่ให้ข้อมูลในการค้นคว้าวิจัยมากที่สุด     ก. ห้องสมุดเฉพาะ
    ข. หอสมุดแห่งชาติ
    ค. ห้องสมุดประชาชน
    ง. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย

ข้อที่ 9) ห้องสมุดในข้อใดเป็นแหล่งรวบรวมและเก็บรักษาสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์ขึ้นภายในประเทศ     ก. ห้องสมุดเฉพาะ
    ข. หอสมุดแห่งชาติ
    ค. ห้องสมุดประชาชน
    ง. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย

ข้อที่ 10) ห้องสมุดในข้อใดให้บริการข้อมูล ความรู้ที่มีเนื้อหาแตกต่างจากห้องสมุดอื่น     ก. ห้องสมุดรัฐสภา
    ข. ห้องสมุดดนตรี เรวัติ พุทธินันท์
    ค. ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร
    ง. ห้องสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ข้อที่ 11) วัตถุประสงค์ของการจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน คือข้อใด     ก. เพื่อให้บริการทางวิชาการ
    ข. เพื่อจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
    ค. เพื่อช่วยให้ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
    ง. เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีแหล่งข้อมูล ข่าวสาร และสร้างเสริมประสบการณ์ที่กว้างขวางหลากหลาย

ข้อที่ 12) ข้อใดเป็นการจำแนกประเภทของแหล่งเรียนรู้ตามลักษณะที่ตั้งได้ถูกต้อง     ก. สถานประกอบการและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
    ข. ภูมิปัญญาชาวบ้านและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
    ค. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและภูมิปัญญาชาวบ้าน
    ง. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

ข้อที่ 13) ข้อใดให้ความหมายของ "แหล่งเรียนรู้" ได้สมบูรณ์ที่สุด     ก. เป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการ
    ข. เป็นแหล่งสารสนเทศให้ความรู้อย่างกว้างขวาง
    ค. เป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาชาวบ้านให้ศึกษาค้นคว้า
    ง. เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่อง

ข้อที่ 14) แหล่งเรียนรู้มีความสำคัญต่อผู้เรียนในข้อใดมากที่สุด     ก. การศึกษาตามอัธยาศัย
    ข. สร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
    ค. แหล่งสร้างเสริมความรู้ ความคิด วิทยาการ
    ง. แหล่งปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ข้อที่ 15) หลังจากศึกษาจากครูผู้สอนแล้ว หากต้องการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม นักเรียนควรเลือกใช้วิธีใด     ก. ถามเพื่อน
    ข. ศึกษาจากผู้ปกครอง
    ค. ยืมหนังสือจากเพื่อนมาอ่าน
    ง. ศึกษาจากทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด

ข้อที่ 16) ข้อใดคือการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น     ก. นิชฌานไปอ่านหนังสือคู่มือฟิสิกส์ที่ศูนย์วิชาวิทยาศาสตร์
    ข. ธันยาพรไปเรียนทำขนมไทยจากกลุ่มแม่บ้านวัดนวลจันทร์
    ค. ชาธิษณ์และเพื่อนไปห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อสืบค้นข้อมูลมาทำรายงาน
    ง. ชญานิศไปศึกษาค้นคว้าเรื่องประโยชน์ของพืชสมุนไพรที่สวนสมุนไพรของโรงเรียน

ข้อที่ 17) แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่มีทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายมากที่สุด คือข้อใด     ก. ห้องอินเทอร์เน็ต
    ข. ห้องคอมพิวเตอร์
    ค. ห้องสมุดโรงเรียน
    ง. มุมหนังสือในห้องเรียน

ข้อที่ 18) วัตถุประสงค์ของการจัดแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น คือข้อใด     ก. เพื่อพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า
    ข. เป็นข้อมูลเพื่อการพัฒนาประเทศชาติ
    ค. เป็นแหล่งค้นคว้าสนับสนุนการเรียนการสอน
    ง. เป็นแหล่งการศึกษาตลอดชีวิตที่ประชาชนสามารถหาความรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา

ข้อที่ 19) แหล่งเรียนรู้ในข้อใด ที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่เป็นมรดกของชาติและหลักฐานทางประวัติศาสตร์     ก. สวนสัตว์
    ข. เมืองโบราณ
    ค. อุทยานแห่งชาติ
    ง. หอสมุดแห่งชาติ

ข้อที่ 20) เวลาทำการของห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์-ศุกร์ คือข้อใด     ก. เวลา 06.30-16.30 น.
    ข. เวลา 07.00-16.30 น
    ค. เวลา 06.30-17.00 น
    ง. เวลา 07.00-17.00 น

ข้อที่ 21) แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นข้อใดให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ก. หอศิลป์
    ข. พิพิธภัณฑ์สยาม
    ค. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
    ง. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ข้อที่ 22) ระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด หมายถึงข้อใด     ก. ข้อยกเว้นการปฏิบัติของผู้ใช้บริการห้องสมุด
    ข. กฎระเบียบที่ให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
    ค. กฎเกณฑ์ที่ห้องสมุดตั้งไว้สำหรับให้ผู้ใช้บริการเลือกปฏิบัติ
    ง. ข้อบังคับที่จะให้ปฏิบัติหรือข้อพึงปฏิบัติ โดยเกิดจากจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติตนของผู้ใช้บริการ

ข้อที่ 23) ถ้านักเรียนทำหนังสือห้องสมุดหายจะต้องรับผิดชอบอย่างไร     ก. นำหนังสือมาชดใช้ 2 เล่ม
    ข. เสียค่าปรับ 3 เท่า ของราคาหนังสือ
    ค. ชดใช้เท่ากับราคาหนังสือและเสียค่าปรับ
    ง. ซื้อหนังสือเรื่องเดิมมาคืนห้องสมุด หรือซื้อหนังสือชดใช้เท่ากับราคาหนังสือ

ข้อที่ 24) นักเรียนคนใดปฏิบัติตามระเบียบการยืมหนังสือห้องสมุดได้ถูกต้อง     ก. วสวัตติ์ยืมหนังสือครั้งละ 5 เล่ม ต่อสัปดาห์
    ข. นภัทธรขอยืมหนังสืออ้างอิงไปทำรายงานที่บ้าน
    ค. ธนินใช้บัตรประจำตัวนักเรียนในการยืมหนังสือทุกครั้ง
    ง. ณัฐนิจขออนุญาตครูผู้สอนมายืมหนังสือในชั่วโมงเรียน

ข้อที่ 25) ข้อใดเป็นมารยาทและข้อปฏิบัติที่พึงกระทำในการใช้ห้องสมุด     ก. เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้ววางไว้บนโต๊ะ
    ข. ให้ตรวจหนังสือก่อนออกจากห้องสมุดทุกครั้ง
    ค. ใช้ปากกาเน้นข้อความขีดหนังสือของห้องสมุด
    ง. นำกระเป๋านักเรียนเข้าไปในห้องสมุดด้วยทุกครั้ง

ข้อที่ 26) นักเรียนคนใดมีมารยาทและมีคุณธรรมในการใช้ห้องสมุด     ก. มัลลิกาและเพื่อนคุยเสียงดังในห้องสมุด
    ข. พัชนีนำขนมเข้าไปรับประทานในห้องสมุด
    ค. นิรมลแต่งกายไม่สุภาพเข้าใช้บริการห้องสมุด
    ง. ขนิษฐาเก็บเก้าอี้เข้าที่เรียบร้อยก่อนออกจากห้องสมุด

ข้อที่ 27) นักเรียนควรส่งคืนหนังสือที่ยืมไปจากห้องสมุดเมื่อใด     ก. ตามวันกำหนดส่ง
    ข. ภายในวันที่ยืมจากห้องสมุด
    ค. เมื่อได้รับใบทวงจากห้องสมุด
    ง. เมื่ออ่านเสร็จเรียบร้อยหลังกำหนดส่ง

ข้อที่ 28) วัตถุประสงค์ของการให้บริการห้องสมุดข้อใดเป็นประโยชน์ต่อการเรียนของนักเรียนมากที่สุด     ก. เพื่อส่งเสริมการอ่าน
    ข. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
    ค. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเพลิดเพลิน
    ง. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่และคุ้มค่า

ข้อที่ 29) ประเภทของงานบริการห้องสมุดขึ้นอยู่กับสิ่งใดสำคัญที่สุด     ก. ความต้องการของผู้ใช้บริการ
    ข. หัวหน้างานห้องสมุดและบรรณารักษ์
    ค. นโยบายและวัตถุประสงค์ของห้องสมุด
    ง. ผู้บริหารของหน่วยงานที่ห้องสมุดตั้งอยู่

ข้อที่ 30) ข้อใดบอกความหมายของงานบริการห้องสมุดได้ถูกต้อง     ก. งานที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการอ่าน
    ข. งานจัดเตรียมหนังสือและสิ่งพิมพ์เพื่อให้บริการ
    ค. งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมาไว้เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้
    ง. งานที่ห้องสมุดจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในด้านการอ่าน การค้นคว้าหาความรู้

ข้อที่ 31) งานบริการห้องสมุดโรงเรียนมีความสำคัญต่อผู้ใช้อย่างไร     ก. ทำให้ชุมชนมาใช้ห้องสมุดมากขึ้น
    ข. ผู้ใช้ได้รับความสงบเมื่อมาใช้บริการ
    ค. เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทราบความเคลื่อนไหวของห้องสมุด
    ง. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ข้อที่ 32) เมื่อนักเรียนมีปัญหาในการค้นคว้าหาข้อมูลจากทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด ควรใช้บริการประเภทใด     ก. บริการยืม - คืน
    ข. บริการหนังสือจอง
    ค. บริการแนะแนวการอ่าน
    ง. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

ข้อที่ 33) บริการพิเศษในกรณีที่หนังสือมีจำนวนน้อยแต่มีผู้ใช้ต้องการจำนวนมาก และกำหนดระยะเวลาให้ยืมสั้นกว่าหนังสือทั่วไป เป็นบริการประเภทใด     ก. บริการการอ่าน
    ข. บริการยืม - คืน
    ค. บริการหนังสือจอง
    ง. บริการแนะแนวการอ่าน

ข้อที่ 34) งานบริการห้องสมุดประเภทใดเป็นบริการหลักของห้องสมุด     ก. บริการการอ่าน
    ข. บริการยืม - คืน
    ค. บริการแนะแนวการอ่าน
    ง. บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด

ข้อที่ 35) ข้อใดเป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทั่วไปของห้องสมุด     ก. ห้องสมุดเคลื่อนที่
    ข. การสาธิตภูมิปัญญาไทย
    ค. การจัดแสดงหนังสือใหม่
    ง. การใช้เกมนำไปสู่การอ่าน

ข้อที่ 36) ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมห้องสมุด     ก. เพื่อให้บริการชุมชน
    ข. เพื่อขยายพื้นที่บริการของห้องสมุด
    ค. เพื่อกระตุ้นความสนใจให้อ่านหนังสือ
    ง. เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบว่าห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศอะไรบ้างที่ให้บริการ

ข้อที่ 37) กิจกรรมห้องสมุด หมายถึงข้อใด     ก. การจัดนิทรรศการแนะนำห้องสมุด
    ข. งานที่ห้องสมุดจัดเป็นประจำเพื่อส่งเสริมการอ่าน
    ค. การส่งเสริมการอ่านทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุตีพิมพ์
    ง. งานที่ห้องสมุดจัดขึ้นเป็นครั้งคราวในโอกาสต่างๆ เพื่อส่งเสริมการอ่าน การศึกษาค้นคว้าและสนใจมาใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น

ข้อที่ 38) ครูบรรณารักษ์ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ที่เข้าใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน เป็นกิจกรรมในข้อใด     ก. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ทั่วไป
    ข. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน
    ค. กิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องห้องสมุด
    ง. กิจกรรมส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ข้อที่ 39) การจัดกิจกรรมห้องสมุด มีความสำคัญอย่างไร     ก. เป็นการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
    ข. ช่วยให้ผู้ใช้บริการเกิดการเรียนรู้ทุกสาขาวิชา
    ค. ทำให้ชุมชนทราบความเคลื่อนไหวของห้องสมุด
    ง. ทำให้ผู้ใช้บริการมีความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดมากขึ้น

ข้อที่ 40) ปิยะรัตน์เล่าเรื่องจากหนังสือหลังเข้าแถวเคารพธงชาติให้นักเรียนและครูฟังเดือนละ 1 ครั้ง กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมประเภทใด     ก. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
    ข. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ทั่วไป
    ค. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน
    ง. กิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องห้องสมุด

   
previous
main menu next