ความหมายของกิจกรรมห้องสมุด   

       กิจกรรมห้องสมุด  คือ งานที่ห้องสมุดจัดขึ้นเป็นครั้งคราว หรือในโอกาสต่างๆ เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือ การศึกษาค้นคว้า และสนใจมาใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น

 

ความสำคัญของกิจกรรมห้องสมุด

       
การจัดกิจกรรมห้องสมุดเป็นการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด ทำให้ผู้ใช้ได้รู้จักห้องสมุด มีความกระตือรือร้นในการติดตามอ่านหนังสือหรือค้นคว้า มีส่วนช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถค้นคว้าหาข้อมูลมาจัดกิจกรรมต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมห้องสมุด

     1. เพื่อกระตุ้นความสนใจให้อ่านหนังสือ
     2. เพื่อจูงใจให้อ่านหนังสือ และเกิดนิสัยรักการอ่าน
     3. เปิดโอกาสให้นักเรียนทำงานร่วมกัน
     4. เพื่อเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
     5. เพื่อให้ผู้ใช้มาใช้บริการห้องสมุดเพิ่มขึ้น


ประเภทของกิจกรรมห้องสมุด

      กิจกรรมห้องสมุด จะจัดในโอกาสต่าง ๆ ดังนี้


      1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
  เป็นกิจกรรมที่จูงใจให้นักเรียนสนใจในการอ่าน และเกิดนิสัยรักการอ่าน ได้แก

  • การเล่านิทาน
  • การเล่าเรื่องจากหนังสือ
  • การตอบปัญหาจากหนังสือ
  • การอภิปราย
  • การออกร้านหนังสือ
  • การแสดงละครหุ่นมือ
  • การโต้วาที
  • การประกวด
  • การแข่งขัน
  • การใช้เกมนำไปสู่การอ่าน
  • จัดแสดงหนังสือใหม่

     2. กิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องห้องสมุด   เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักห้องสมุด ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ได้แก่

  • การแนะนำการใช้ห้องสมุด
  • การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด
  • การนำชมห้องสมุด
  • การอบรมยุวบรรณารักษ์


     3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน
  เป็นกิจกรรมที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

  • การจัดนิทรรศการ
  • การประกวดคำขวัญ
  • การประกวดเรียงความ
  • การตอบปัญหา
  • การประกวดวาดภาพ
  • บริการครูนำนักเรียนมาศึกษาค้นคว้าในชั่วโมงเรียน


     4. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ทั่วไป
  เป็นกิจกรรมที่ห้องสมุดจัดขึ้น เพื่อเสริมความรู้ให้แก่ผู้ใช้บริการ ได้แก่

  • จัดสัปดาห์ห้องสมุด
  • ป้ายนิเทศเสริมความรู้
  • การจัดนิทรรศการ
  • การฉายสื่อมัลติมีเดีย
  • การสาธิตภูมิปัญญาไทย
  • ตอบปัญหาสารานุกรมไทย


     5. กิจกรรมส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากการอ่าน ได้แก่

  • มุมรักการอ่าน
  • มุมหนังสือในห้องเรียน
  • ห้องสมุดเคลื่อนที่
previous
main menu
next