แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

รายวิชา ก
30901 ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาค้นคว้า
คลิกตัวเลือกที่เห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1) ห้องสมุด หมายถึงอะไร     ก. สถานที่เก็บรวบรวมหนังสือเพื่อการศึกษา
    ข. สถานที่เก็บรวบรวมวัสดุต่างๆเพื่อการศึกษาค้นคว้า
    ค. เป็นแหล่งรวบรวมวัสดุสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย และมีการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ
    ง. เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท โดยมีบรรณารักษ์เป็นผู้ดำเนินงานและจัดบริการต่างๆ อย่างเป็นระบบ

ข้อที่ 2) ความสำคัญของห้องสมุดข้อใดที่ช่วยสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมให้แก่ผู้ใช้บริการ     ก. ช่วยให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
    ข. ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดมีความรู้ทันสมัยอยู่เสมอ
    ค. ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดมีนิสัยรักการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
    ง. ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดรับรู้ในสมบัติสาธารณะ รู้จักใช้และระวังรักษาอย่างถูกต้อง

ข้อที่ 3) วัตถุประสงค์ของห้องสมุดข้อใดที่ทำให้ผู้ใช้เกิดความซาบซึ้งประทับใจที่ได้รับจากการอ่าน     ก. เพื่อการศึกษา
    ข. เพื่อความรู้ข่าวสาร
    ค. เพื่อความจรรโลงใจ
    ง. เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

ข้อที่ 4) ประโยชน์ของห้องสมุดข้อใดที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่ผู้ใช้     ก. ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด
    ข. เป็นสื่อกลางในกระบวนการเรียนการสอน
    ค. กระตุ้นให้รักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า
    ง. ก่อให้เกิดการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ข้อที่ 5) ห้องสมุดประเภทใดที่ส่งเสริมการเรียนการสอนและสนองความต้องการของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน     ก. ห้องสมุดเฉพาะ
    ข. หอสมุดแห่งชาติ
    ค. ห้องสมุดโรงเรียน
    ง. ห้องสมุดประชาชน

ข้อที่ 6) ห้องสมุดประเภทใดที่ให้ข้อมูลในการค้นคว้าวิจัยมากที่สุด     ก. ห้องสมุดเฉพาะ
    ข. หอสมุดแห่งชาติ
    ค. ห้องสมุดประชาชน
    ง. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย

ข้อที่ 7) ห้องสมุดในข้อใดเป็นห้องสมุดเฉพาะ     ก. ห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
    ข. ห้องสมุดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
    ค. สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง
    ง. ห้องสมุดในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

ข้อที่ 8) ห้องสมุดประเภทใดให้บริการโดยไม่จำกัดเพศ วัย ความรู้ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตลอดชีวิต     ก. ห้องสมุดเฉพาะ
    ข. ห้องสมุดโรงเรียน
    ค. ห้องสมุดประชาชน
    ง. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย

ข้อที่ 9) ห้องสมุดในข้อใดให้บริการข้อมูล ความรู้ที่มีเนื้อหาแตกต่างจากห้องสมุดอื่น     ก. ห้องสมุดรัฐสภา
    ข. ห้องสมุดดนตรี เรวัติ พุทธินันท์
    ค. ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร
    ง. ห้องสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ข้อที่ 10) ห้องสมุดในข้อใดเป็นแหล่งรวบรวมและเก็บรักษาสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์ขึ้นภายในประเทศ     ก. ห้องสมุดเฉพาะ
    ข. หอสมุดแห่งชาติ
    ค. ห้องสมุดประชาชน
    ง. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย

ข้อที่ 11) ข้อใดให้ความหมายของ "แหล่งเรียนรู้" ได้สมบูรณ์ที่สุด     ก. เป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการ
    ข. เป็นแหล่งสารสนเทศให้ความรู้อย่างกว้างขวาง
    ค. เป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาชาวบ้านให้ศึกษาค้นคว้า
    ง. เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่อง

ข้อที่ 12) แหล่งเรียนรู้มีความสำคัญต่อผู้เรียนในข้อใดมากที่สุด     ก. การศึกษาตามอัธยาศัย
    ข. สร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
    ค. แหล่งสร้างเสริมความรู้ ความคิด วิทยาการ
    ง. แหล่งปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ข้อที่ 13) ข้อใดเป็นการจำแนกประเภทของแหล่งเรียนรู้ตามลักษณะที่ตั้งได้ถูกต้อง     ก. สถานประกอบการและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
    ข. ภูมิปัญญาชาวบ้านและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
    ค. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและภูมิปัญญาชาวบ้าน
    ง. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

ข้อที่ 14) วัตถุประสงค์ของการจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน คือข้อใด     ก. เพื่อให้บริการทางวิชาการ
    ข. เพื่อจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
    ค. เพื่อช่วยให้ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
    ง. เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีแหล่งข้อมูล ข่าวสาร และสร้างเสริมประสบการณ์ที่กว้างขวางหลากหลาย

ข้อที่ 15) แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่มีทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายมากที่สุด คือข้อใด     ก. ห้องอินเทอร์เน็ต
    ข. ศูนย์คอมพิวเตอร์
    ค. ห้องสมุดโรงเรียน
    ง. มุมหนังสือในห้องเรียน

ข้อที่ 16) วัตถุประสงค์ของการจัดแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น คือข้อใด     ก. เพื่อพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า
    ข. เป็นข้อมูลเพื่อการพัฒนาประเทศชาติ
    ค. เป็นแหล่งค้นคว้าสนับสนุนการเรียนการสอน
    ง. เป็นแหล่งการศึกษาตลอดชีวิตที่ประชาชนสามารถหาความรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา

ข้อที่ 17) หลังจากศึกษาจากครูผู้สอนแล้ว หากต้องการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม นักเรียนควรเลือกใช้วิธีใด     ก. ถามเพื่อน
    ข. ศึกษาจากผู้ปกครอง
    ค. ยืมหนังสือจากเพื่อนมาอ่าน
    ง. ศึกษาจากทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด

ข้อที่ 18) ข้อใดคือการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น     ก. นิชฌานไปอ่านหนังสือคู่มือฟิสิกส์ที่ศูนย์วิชาวิทยาศาสตร์
    ข. ธันยาพรไปเรียนทำขนมไทยจากกลุ่มแม่บ้านวัดนวลจันทร์
    ค. ชาธิษณ์และเพื่อนไปศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อสืบค้นข้อมูลมาทำรายงาน
    ง. ชญานิศไปศึกษาค้นคว้าเรื่องประโยชน์ของพืชสมุนไพรที่สวนสมุนไพรของโรงเรียน

ข้อที่ 19) แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นข้อใดให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ก. หอศิลป์
    ข. พิพิธภัณฑ์สยาม
    ค. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
    ง. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ข้อที่ 20) แหล่งเรียนรู้ในข้อใด ที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่เป็นมรดกของชาติและหลักฐานทางประวัติศาสตร์     ก. สวนสัตว์
    ข. เมืองโบราณ
    ค. อุทยานแห่งชาติ
    ง. หอสมุดแห่งชาติ

ข้อที่ 21) ระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด หมายถึงข้อใด     ก. ข้อยกเว้นการปฏิบัติของผู้ใช้บริการห้องสมุด
    ข. กฎระเบียบที่ให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
    ค. กฎเกณฑ์ที่ห้องสมุดตั้งไว้สำหรับให้ผู้ใช้บริการเลือกปฏิบัติ
    ง. ข้อบังคับที่จะให้ปฏิบัติหรือข้อพึงปฏิบัติ โดยเกิดจากจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติตนของผู้ใช้บริการ

ข้อที่ 22) เวลาทำการของห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์-ศุกร์ คือข้อใด     ก. เวลา 06.30-16.30 น.
    ข. เวลา 07.00-16.30 น
    ค. เวลา 06.30-17.00 น
    ง. เวลา 07.00-17.00 น

ข้อที่ 23) นักเรียนคนใดปฏิบัติตามระเบียบการยืมหนังสือของห้องสมุดได้ถูกต้อง     ก. วสวัตติ์ยืมหนังสือครั้งละ 5 เล่ม ต่อสัปดาห์
    ข. นภัทธรขอยืมหนังสืออ้างอิงไปทำรายงานที่บ้าน
    ค. ธนินใช้บัตรประจำตัวนักเรียนในการยืมหนังสือทุกครั้ง
    ง. ณัฐนิจขออนุญาตครูผู้สอนมายืมหนังสือในชั่วโมงเรียน

ข้อที่ 24) นักเรียนควรส่งคืนหนังสือที่ยืมไปจากห้องสมุดเมื่อใด     ก. ตามวันกำหนดส่ง
    ข. ภายในวันที่ยืมจากห้องสมุด
    ค. เมื่อได้รับใบทวงจากห้องสมุด
    ง. เมื่ออ่านเสร็จเรียบร้อยหลังกำหนดส่ง

ข้อที่ 25) ถ้านักเรียนทำหนังสือของห้องสมุดหายจะต้องรับผิดชอบอย่างไร     ก. นำหนังสือมาชดใช้ 2 เล่ม
    ข. เสียค่าปรับ 3 เท่า ของราคาหนังสือ
    ค. ชดใช้เท่ากับราคาหนังสือและเสียค่าปรับ
    ง. ซื้อหนังสือเรื่องเดิมมาคืนห้องสมุด หรือซื้อหนังสือชดใช้เท่ากับราคาหนังสือ

ข้อที่ 26) ข้อใดเป็นมารยาทและข้อปฏิบัติที่พึงกระทำในการใช้ห้องสมุด     ก. เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้ววางไว้บนโต๊ะ
    ข. ให้ตรวจหนังสือก่อนออกจากห้องสมุดทุกครั้ง
    ค. ใช้ปากกาเน้นข้อความขีดหนังสือของห้องสมุด
    ง. นำกระเป๋านักเรียนเข้าไปในห้องสมุดด้วยทุกครั้ง

ข้อที่ 27) นักเรียนคนใดมีมารยาทและมีคุณธรรมในการใช้ห้องสมุด     ก. มัลลิกาและเพื่อนคุยเสียงดังในห้องสมุด
    ข. พัชนีนำขนมเข้าไปรับประทานในห้องสมุด
    ค. นิรมลแต่งกายไม่สุภาพเข้าใช้บริการห้องสมุด
    ง. ขนิษฐาเก็บเก้าอี้เข้าที่เรียบร้อยก่อนออกจากห้องสมุด

ข้อที่ 28) ข้อใดบอกความหมายของงานบริการห้องสมุดได้ถูกต้อง     ก. งานที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการอ่าน
    ข. งานจัดเตรียมหนังสือและสิ่งพิมพ์เพื่อให้บริการ
    ค. งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมาไว้เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้
    ง. งานที่ห้องสมุดจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในด้านการอ่าน การค้นคว้าหาความรู้

ข้อที่ 29) งานบริการห้องสมุดโรงเรียนมีความสำคัญต่อผู้ใช้อย่างไร     ก. ทำให้ชุมชนมาใช้ห้องสมุดมากขึ้น
    ข. ผู้ใช้ได้รับความสงบเมื่อมาใช้บริการ
    ค. เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทราบความเคลื่อนไหวของห้องสมุด
    ง. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ข้อที่ 30) วัตถุประสงค์ของการให้บริการห้องสมุดข้อใดเป็นประโยชน์ต่อการเรียนของนักเรียนมากที่สุด     ก. เพื่อส่งเสริมการอ่าน
    ข. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
    ค. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเพลิดเพลิน
    ง. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่และคุ้มค่า

ข้อที่ 31) ประเภทของงานบริการห้องสมุดขึ้นอยู่กับสิ่งใดสำคัญที่สุด     ก. ความต้องการของผู้ใช้บริการ
    ข. หัวหน้างานห้องสมุดและบรรณารักษ์
    ค. นโยบายและวัตถุประสงค์ของห้องสมุด
    ง. ผู้บริหารของหน่วยงานที่ห้องสมุดตั้งอยู่

ข้อที่ 32) งานบริการห้องสมุดประเภทใดเป็นบริการหลักของห้องสมุด     ก. บริการการอ่าน
    ข. บริการยืม - คืน
    ค. บริการแนะแนวการอ่าน
    ง. บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด

ข้อที่ 33) เมื่อนักเรียนมีปัญหาในการค้นคว้าหาข้อมูลจากทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด ควรใช้บริการประเภทใด     ก. บริการยืม - คืน
    ข. บริการหนังสือจอง
    ค. บริการแนะแนวการอ่าน
    ง. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

ข้อที่ 34) บริการพิเศษในกรณีที่หนังสือมีจำนวนน้อยแต่มีผู้ใช้ต้องการจำนวนมาก และกำหนดระยะเวลาให้ยืมสั้นกว่าหนังสือทั่วไป เป็นบริการประเภทใด     ก. บริการการอ่าน
    ข. บริการยืม - คืน
    ค. บริการหนังสือจอง
    ง. บริการแนะแนวการอ่าน

ข้อที่ 35) กิจกรรมห้องสมุด หมายถึงข้อใด     ก. การจัดนิทรรศการแนะนำห้องสมุด
    ข. งานที่ห้องสมุดจัดเป็นประจำเพื่อส่งเสริมการอ่าน
    ค. การส่งเสริมการอ่านทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุตีพิมพ์
    ง. งานที่ห้องสมุดจัดขึ้นเป็นครั้งคราวในโอกาสต่างๆ เพื่อส่งเสริมการอ่าน การศึกษาค้นคว้าและสนใจมาใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น

ข้อที่ 36) การจัดกิจกรรมห้องสมุด มีความสำคัญอย่างไร     ก. เป็นการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
    ข. ช่วยให้ผู้ใช้บริการเกิดการเรียนรู้ทุกสาขาวิชา
    ค. ทำให้ชุมชนทราบความเคลื่อนไหวของห้องสมุด
    ง. ทำให้ผู้ใช้บริการมีความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดมากขึ้น

ข้อที่ 37) ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมห้องสมุด     ก. เพื่อให้บริการชุมชน
    ข. เพื่อขยายพื้นที่บริการของห้องสมุด
    ค. เพื่อกระตุ้นความสนใจให้อ่านหนังสือ
    ง. เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบว่าห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศอะไรบ้างที่ให้บริการ

ข้อที่ 38) ปิยะรัตน์เล่าเรื่องจากหนังสือหลังเข้าแถวเคารพธงชาติให้นักเรียนและครูฟังเดือนละ 1 ครั้ง กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมประเภทใด     ก. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
    ข. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ทั่วไป
    ค. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน
    ง. กิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องห้องสมุด

ข้อที่ 39) ข้อใดเป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทั่วไปของห้องสมุด     ก. ห้องสมุดเคลื่อนที่
    ข. การสาธิตภูมิปัญญาไทย
    ค. การจัดแสดงหนังสือใหม่
    ง. การใช้เกมนำไปสู่การอ่าน

ข้อที่ 40) ครูบรรณารักษ์ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ที่เข้าใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน เป็นกิจกรรมในข้อใด     ก. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ทั่วไป
    ข. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน
    ค. กิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องห้องสมุด
    ง. กิจกรรมส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

   
previous
main menu next