1. อธิบายความหมาย ความสำคัญของห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ได้
  2. บอกวัตถุประสงค์และประโยชน์ของห้องสมุดได้
  3. จำแนกประเภทของห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ได้
  4. บอกวัตถุประสงค์ของการจัดแหล่งเรียนรู้ได้
  5. อธิบายความหมายของระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุดได้
  6. บอกระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุดได้
  7. อธิบายความหมาย ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของงานบริการและกิจกรรมห้องสมุดได้
  8. จำแนกประเภทของงานบริการและกิจกรรมห้องสมุดได้
  9. สามารถใช้ห้องสมุดได้อย่างมีมารยาท และมีคุณธรรม
  10. สามารถใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาค้นคว้าได้
previous
main menu
next