ผู้เรียนปฏิบัติดังต่อไปนี้

          1. ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้

          2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 40 ข้อ

          3. ศึกษาเนื้อหาบทเรียนแต่ละหน่วย เมื่อจบแล้วทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วย หน่วยละ 10 ข้อ

          4. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนครบทุกหน่วยแล้ว ทำแบบทดสอบหลังเรียนจำนวน 40 ข้อ

          5. หากมีข้อสงสัยติดต่อครูผู้สอนทาง E-mail:maliwan_chanta@hotmail.com

          6. ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมที่ครูผู้สอนเชื่อมโยงไว้

          1. ขนาดจอภาพที่เหมาะสมคือ 1024x768 pixels

          2. ขนาดตัวอักษรที่เหมาะสมคือ medium

          3. เมื่อศึกษาจบแต่ละหน่วยสามารถกลับมาที่เมนูหลักได้

          4. ปุ่มเชื่อมโยงมีการทำงานดังนี้

               ย้อนกลับไป 1 หน้า  ใช้สัญลักษณ์
previous
               กลับเมนูหลัก          ใช้สัญลักษณ์
main menu
               ไปหน้าต่อไป          ใช้สัญลักษณ์
next