ชื่อ สกุล
นางมะลิวัลย์  จันทกนกากร
˹
              วิทยฐานะ    ชำนาญการ
สถานที่ทำงาน
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่
115 ซอยนวมินทร์ 163 ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
ภูมิลำเนา
บ้านหมี่  ѧѴ ลพบุ
การศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต  (บรรณารักษศาสตร์) มวิทยาลัยรามคำแหง
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
e-mail :
maliwan_chanta@hotmail.com