โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
  หน้าหลัก    ลิงค์ 
ลิงค์
 
 หน่วยงานทางการศึกษา
    กระทรวงศึกษาธิการ   http://www.moe.go.th/moe/th/home/main.php
    สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   http://www.obec.go.th/
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2   http://www.secondary2.obec.go.th/
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   http://www.ssru.ac.th
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ   http://www.rspg.or.th