โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
  หน้าหลัก    ดาวน์โหลด 
ดาวน์โหลด
 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
     ใบลานักเรียน
     แบบบันทึกโฮมรูม
     แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน
 ตารางสรุปงาน
     แบบฟอร์ม
 วิชาโปรแกรม 3 มิติ ปลายภาคเรียนที่ 1
     ใบความรู้เรื่อง Material ID
     ใบความรู้เรื่อง ปรุงแต่งลวดลายพื้นมันวาว
     ใบความรู้เรื่อง กำหนดแสงปรากฏเงา
     ใบความรู้เรื่อง ดัดยืดเป็นรูปทรง
 วิชาโปรแกรมสามมิติ กลางภาคเรียนที่1
     ใบความรู้ที่ 5 โครงสร้างวัตถุแบบ Poly
     ใบความรู้ที่ 4 การประมวลผล
     ใบความรู้ที่ 3 การควบคุมมุมมอง
     ใบความรู้ที่ 2 หน้าตาและส่วนประกอบของโปรแกรม
     ใบความรู้ที่ 1 รู้จักกับโปรแกรม
 ครูดีในดวงใจ
     แบบประวัติและผลงาน
     แบบประเมิน
     แนวปฏิบัติในการคัดสรร
 แบบทดสอบ O-Net วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีฯ (คอมพ
     แบบทดสอบ O-Net วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีฯ (คอมพิวเตอร์) ปีการศึกษา 2550 – 2553
 ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
     คู่มือการใช้งานสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท๊บเล็ต
     คู่มือการใช้งานสำหรับเว็บแอพพลิเคชั่น
     แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน
 สารสนเทศ58
 การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับมัธยม
     แนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล
     ตัวอย่างการจัดโครงสร้างและหน่วยการเรียนรู้
     เอกสาร
 คู่มือการใช้ Google App for Education
     Google App For Education Manual
 คู่มือ My Office
     คู่มื่อการใช้งานระบบ My Office
 ง20208 ตัดต่อวีดีโอ
     การใช้ Ulead Video Studio
 วิชาฐานข้อมูล ง30207
     ข้อสอบเก็บคะแนนครั้งที่1
     หน่วยที่1
     ใบงานที่1
 ง30216 การสร้างภาพเคลื่อนไหว
     Animation
 วิชาการออกแบบเว็บเพจเบื้องต้น ง20207
     หน่วยที่2
     หน่วยที่1
     แบบทดสอบ
     เนื้อหาDreamweaver 8
 วิชาเทคโนโลโลยีสารสนเทศ7 ง32101
     หน่วยที่2_4 คำสั่งการวนรอบ
     เฉลยแบบทดสอบเรื่องผังงาน2
     เฉลยแบบทดสอบเรื่องผังงาน1
     ใบงานภาษาซี3
     หน่วยที่2_2 นิพจน์ทางคณิตศาสตร์
     ใบงานภาษาซี2
     ใบงานภาษาซี1
     หน่วยที่2_3 คำสั่งกำหนดเงื่อนไข
     หน่วยที่2_1 โครงสร้างภาษาซี
     หน่วยที่1
     โปรแกม DEV C++
 ระบบแฟ้มสะสมงาน
     คู่มือการใช้ระบบแฟ้มสะสมงาน