เลขยกกำลัง

คณิตศาสตร์เพิ่มเติมรายวิชา ค 32201 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

 

 

 

 

สมบัติของการหารเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก

เมื่อ   แทนจำนวนใดๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์   และ   แทนจำนวนเต็มบวก

ตัวอย่างที่ 1  

      

ตัวอย่างที่ 2  จงเขียนคำตอบของผลหารให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

                          

                                               

ตัวอย่างที่ 3  จงเขียนคำตอบของผลหารให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

                            

                                              

          

          

 

 

 

 

      

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
ครูยุพิน อินทรโยธา