เลขยกกำลัง

คณิตศาสตร์เพิ่มเติมรายวิชา ค 32201 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

สมบัติของเลขยกกำลัง

สมบัติของการคูณเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก

เมื่อ แทนจำนวนใดๆ และ แทนจำนวนเต็มบวก

ตัวอย่างที่ 1   

ตัวอย่างที่ 2  จงเขียนคำตอบของผลคูณต่อไปนี้ในรูปของเลขยกกำลัง

                            

                               

ตัวอย่างที่ 3  จงเขียนคำตอบของผลคูณต่อไปนี้ในรูปของเลขยกกำลัง

                          

      

ตัวอย่างที่ 4  จงเขียนคำตอบของผลคูณต่อไปนี้ในรูปของเลขยกกำลัง

                      

      

      

         

      

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
ครูยุพิน อินทรโยธา