เลขยกกำลัง

คณิตศาสตร์เพิ่มเติมรายวิชา ค 32201 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 

 

 

ความหมายของเลขยกกำลัง

นิยาม ถ้า เป็นจำนวนใดๆ และ เป็นจำนวนเต็มบวก

ยกกำลัง หรือ กำลัง เขียนแทนด้วย มีความหมายดังนี้

ตัว

เรียก ว่า เลขยกกำลังที่มี เป็นฐาน และ เป็นเลขชี้กำลัง

ตัวอย่างที่ 1

มี 3 เป็นฐาน และ 5 เป็นเลขชี้กำลัง

ตัวอย่างที่ 2 จงเขียนเลขยกกำลังในรูปของการคูณ

อ่านว่า 5 ยกกำลัง 6 เขียนได้เป็น 5 คูณกัน 6 ตัว

5 คือ เลขฐาน

6 คือ เลขชี้กำลัง

ตัวอย่างที่ 3 จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปของเลขยกกำลัง

หรือ

อ่านว่า ส่วน ยกกำลัง 9 หรือ มีค่าเท่ากับ

 

      

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
ครูยุพิน อินทรโยธา