เลขยกกำลัง

คณิตศาสตร์เพิ่มเติมรายวิชา ค 32201 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.             สามารถเขียนและหาค่าของเลขยกกำลัง

2.             เขียนและยกตัวอย่างสมบัติของเลขยกกำลัง

3.             มีทักษะและแสดงการคิดคำนวณโดยใช้สมบัติของเลขยกกำลัง

4.             มีทักษะและแสดงการดำเนินการของเลขยกกำลัง

5.             มีความคิดรวบยอดเรื่อง เลขยกกำลัง  นำมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

6.             สามารถเขียนจำนวนในรูปของสัญกรณ์วิทยาศาสตร์และนำไปใช้ในการคิดคำนวณ

7.             มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเขียนจำนวนในรูปของสัญกรณ์วิทยาศาสตร์  นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

   

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
ครูยุพิน อินทรโยธา