เลขยกกำลัง

คณิตศาสตร์เพิ่มเติมรายวิชา ค 32201 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

 

ชื่อ-สกุล

วิทยฐานะ

สถานที่ทำงาน

ที่อยู่

ภูมิลำเนา

การศึกษา

e-mail

ผู้จัดทำ

นางยุพิน อินทรโยธา

ครูชำนาญการ

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

115 หมู่ 11 ซอยนวมินทร์163 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10203

อ.เมือง จ.กระบี่

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

yupin-i@hotmail.com

      

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
ครูยุพิน อินทรโยธา