เลขยกกำลัง

คณิตศาสตร์เพิ่มเติมรายวิชา ค 32201 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

การเขียนเลขน้อย

การเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยๆ หรือมากๆ  สามารถเขียนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

  เมื่อ   และ   เป็นจำนวนเต็ม

ตัวอย่างที่       1

                          

ตัวอย่างที่ 2  จงเขียนให้อยู่ในรูปของสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

  

                      

          

ตัวอย่างที่ 3  จงเขียนให้อยู่ในรูปของสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

                        

       

      

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
ครูยุพิน อินทรโยธา