เลขยกกำลัง

คณิตศาสตร์เพิ่มเติมรายวิชา ค 32201 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

 

การเขียนจำนวนในรูปของสัญกรณ์วิทยาศาสตร

การเขียนเลขมาก

การเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยๆ หรือมากๆ  สามารถเขียนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

  เมื่อ  และ   เป็นจำนวนเต็ม

ตัวอย่างที่ 1    

                      

                       

                       

ตัวอย่างที่ 2   

วิธีคิด     เนื่องจากค่า A มีค่า   ซึ่งหมายถึงมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 9.999…

ดังนั้น    A = 5.1  แล้วนับเลขชี้กำลังไป 8 ตำแหน่ง  จึงเป็น

ตัวอย่างที่ 3  นักวิทยาศาสตร์ประมาณค่ามวลของโลกประมาณ 5,970,000,000,000,000,000,000,000 กิโลกรัม      จงเขียนมวลของโลกในรูปของสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

วิธีทำ      มวลโลกประมาณ  5,970,000,000,000,000,000,000,000 กิโลกรัม

                                             กิโลกรัม

                                             กิโลกรัม

                     กิโลกรัม

ดังนั้น    มวลของโลกประมาณ   กิโลกรัม

 

      

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
ครูยุพิน อินทรโยธา