เลขยกกำลัง

คณิตศาสตร์เพิ่มเติมรายวิชา ค 32201 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การหารเลขยกกำลัง

เมื่อ   และ แทนจำนวนใดๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์    และ   แทนจำนวนเต็ม

ตัวอย่างที่ 1   

               

               

ตัวอย่างที่ 2  จงหาผลหารของ   ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นบวก

 

 

 

 

ตัวอย่างที่ 3  จงหาผลหารของ   ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นบวก

                             

                                                 

                                                  

                                                  

                                                  

 

      

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
ครูยุพิน อินทรโยธา