เลขยกกำลัง

คณิตศาสตร์เพิ่มเติมรายวิชา ค 32201 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดำเนินการของเลขยกกำลัง

การคูณเลขยกกำลัง

เมื่อ   และ แทนจำนวนใดๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์    และ   แทนจำนวนเต็ม

ตัวอย่างที่ 1  

                                  

                                  

                                  

ตัวอย่างที่ 2  จงหาผลคูณของ   ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นบวก

                              

                                            

                                            

ตัวอย่างที่ 3  จงหาผลคูณของ   ในรูปเลขยกกำลังมีเลขชี้กำลังเป็นบวก

                               

                                               

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
ครูยุพิน อินทรโยธา