เลขยกกำลัง

คณิตศาสตร์เพิ่มเติมรายวิชา ค 32201 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

 

 

การนำสมบัติของเลขยกกำลังไปใช้แก้โจทย์ปัญหา

สมบัติของเลขยกกำลัง

เมื่อ   และ แทนจำนวนใดๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์   และ   แทนจำนวนเต็ม

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

ตัวอย่างที่ 1  จงหาผลลัพธ์ในรูปอย่างง่ายและมีเลขชี้กำลังเป็นบวก

                               

       

       

       

ตัวอย่างที่ 2  จงหาผลลัพธ์ในรูปอย่างง่ายและมีเลขชี้กำลังเป็นบวก

                               

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

 

 

      

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
ครูยุพิน อินทรโยธา