เลขยกกำลัง

คณิตศาสตร์เพิ่มเติมรายวิชา ค 32201

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

จุดประสงค์การเรียนรู้

ความหมายของเลขยกกำลัง

สมบัติของเลขยกกำลัง

การดำเนินการของเลขยกกำลัง

การเขียนจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

ผู้จัดทำ

แบบทดสอบ

ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ Web Design Factory

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
ครูยุพิน อินทรโยธา